logo_EU

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W „MISIACZKOWIE” podczas otwarcia żłobka

w trakcie trwania pandemii COVID 19

Z dniem 11 maja 2020 roku wprowadza się następujące procedury:

 

Organizacja pracy placówki:

 • Czas pracy placówki – placówka będzie otwarta w godzinach 7.00-17.00. Każda grupa będzie pozostawała pod opieką wyznaczonych Opiekunów przez cały dzień.
 • Prosimy o przyprowadzanie Dzieci w godzinach 7.00-8.15, o godzinie 9.15 następować będzie dezynfekcja całej szatni i przestrzeni, w której przebywają Rodzice.
 • Prosimy o informację zwrotną rano o której nastąpi odbiór Dziecka po południu.
 • Po wyklarowaniu się grup Dzieci uczęszczających do żłobka w czasie pandemii żłobek będzie informował Rodziców na bieżąco o ograniczeniu godzin przyprowadzania i odbierania Dzieci w zależności od grupy. Takie działanie ma wykluczyć kontakt Dzieci z różnych grup między sobą.
 • Rezygnujemy z wprowadzania obcych osób do placówki, które pracują w innych żłobkach czy
  przedszkolach. Zajęcia rozwijające: np. gimnastyka, umuzykalnianie, zajęcia plastyczne będą prowadzone przez nasze Panie Opiekunki
 • Rodzice, którzy planują wysłać Dziecko do żłobka w przyszłości będą mogli odwiedzić placówkę w godzinach zamknięcia żłobka. Podczas wizyty będą zobowiązani do założenia rękawiczek jednorazowych i maseczki zakrywającej usta i nos. Po każdorazowej wizycie żłobek będzie dezynfekowany wg. Procedur.

 

Procedura organizacji pracy podczas dnia w żłobku:

 • Po przyjściu dziecka do żłobka wyznaczony Opiekun zmierzy Dziecku temperaturę oraz odnotuje jej wysokość w specjalnej karcie temperatur;
 • W salach może przebywać maksymalnie określona liczba dzieci (1 dziecko na 4m2 sali), nie więcej niż 12 dzieci w grupie pod opieką Opiekunów;
 • Grupy będą ustalane na nowo biorąc pod uwagę termin przyjścia Dziecka do żłobka oraz godziny, w których Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez Rodziców.
  O szczegółach przydzielenia Dziecka do grupy żłobek będzie informował Rodziców na bieżąco drogą mailową i/lub telefoniczną;
 • Opiekunowie będą przypisani do konkretnych grup;
 • Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki i inne zabawki, które są trudne do codziennej dezynfekcji;
 • Sale będą wietrzone wg wskazań GIS /raz na godzinę/. Będzie działała wentylacja mechaniczna;
 • Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m.
 • Na specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
  Do dezynfekcji używane będą specjalne środki biobójcze;
 • Kadra będzie zaopatrzona w maseczki jednorazowe, rękawice jednorazowe oraz fartuchy ochronne. Kadra będzie korzystała z ww. produktów podczas zabiegów higienicznych (fartuchy będą używane wg. potrzeby);
 • W placówkach zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek zgodne z zaleceniami GIS;
 • Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety;
 • Na terenie kuchni przebywać będzie jednocześnie tylko jedna osoba;
 • Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem i nakładaniem posiłków wykonywane będą w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych;
 • Wszelkie powierzchnie w kuchni zostaną zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu;
 • Posiłki dostarczane przez catering będą odbierane wg właściwych procedur.

 

Procedura przekazania i odbierania dzieci:

 • Zgodnie z zaleceniami GIS Rodzice powinni zachować dystans od Opiekunów na odległość dwóch metrów. W miarę możliwości prosimy o przekazywanie Opiekunom Dzieci bezdotykowo;
 • Placówka będzie prowadzić rejestr temperatury Dzieci. Temperatura będzie mierzona bezdotykowym termometrem przy odbiorze Dzieci od Rodziców, w południe, oraz przed wyjściem do domu;
 • Wchodząc do żłobka Rodzice/ Opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci) Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką oraz powinni nosić rękawiczki podczas pobytu w żłobku;
 • Pobyt Rodziców w żłobku ograniczamy do minimum czasowego; Rodzice mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko); prosimy o upewnianie się, że szatnia jest pusta;
 • Dzieci do żłobka są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe; zachęcamy do ustalenia wśród domowników, który Rodzic/ Opiekun będzie obierał i przyprowadzał Dziecko do żłobka (w miarę możliwości);
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka;
 • Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.
 • Na terenie żłobka nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby (prosimy o nieprzyprowadzanie Rodzeństwa naszych Podopiecznych do żłobka);
 • Kontakt Rodziców z Opiekunami ograniczamy do minimum. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Opiekunami (pod numerem żłobkowym w godzinach pracy

żłobka – 793-185-915) w celu omówienia spraw dotyczących Dzieci

 • Do żłobka będą wpuszczane bezwzględnie tylko Dzieci zdrowe, bez objawów przeziębienia np. kataru i kaszlu.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu żłobka w tym zachorowania na COVID-19

 • Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka nie powinni przychodzić do żłobka oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 • W żłobku zostało wydzielone miejsce służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe.

Miejsce jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

 • Niezwłocznie po zaobserwowaniu niepojących objawów Rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie / mailowo i wezwani do odbioru Dziecka.
  Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby z Kadry żłobka ubranej w kombinezon ochronny oraz maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać Dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
 • W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych COVID-19 u Dziecka lub Pracownika żłobek zostanie całościowo zdezynfekowany.

ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi

 

ul. Potulna 3; 93-319 Łódź; tel. 796 – 585 – 467 adres e-mail: projekt.integroom@interia.pl

 

„Misiaczkowo” to fantastyczne miejsce, w którym Państwa dziecko spędzi niezapomniane chwile swojego dzieciństwa. Priorytetem jest zapewnienie naszym milusińskim bezpiecznych warunków do zabawy, rozwijania zdolności, wspomagania rozwoju, usamodzielniania się.

 

Zapewniamy przyjazną, domową atmosferę – pobyt w 10 osobowej grupie pozwoli na indywidualne podejście do każdego z podopiecznych.

 

Projekt ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021

 

Koszt udziału w projekcie to 105 zł miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca.

 

Jesteśmy placówką przygotowaną na wyzwania rozwojowe u maluchów. Dla podopiecznych potrzebujących wsparcia terapeutycznego zapewniamy terapię logopedyczną oraz terapię integracji sensorycznej w ramach opłaty 105 zł.

 

Zasady i tryb funkcjonowania placówki określa statut.

 

Dzienna stawka żywieniowa to 12 zł.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Logopedia - każdy poniedziałek w godzinach 900-1100

Integracja sensoryczna - wtorek, środa, piątek  900-1200; czwartek 830-1200

 

 

Icon dokument (163,3 KB)

 

 

 

 

 

Galeria

 

Regulamin projektu p.n. ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi

Wyjaśnienie pojęć

Projekt – Projekt pt. ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Beneficjent- Małgorzata Lotko INTEGROOM  NIP: 7721172462

Kandydat – osoba, która zadeklarowała swój udział w Projekcie, złożyła Formularz rekrutacyjny oraz dokumenty weryfikujące spełnienie wymogów uczestnictwa w Projekcie

Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie po podpisaniu dokumentacji rekrutacyjnych, oświadczeń i umowy.

Dane osobowe – oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  Dziennik Ustaw 2018 poz. 1000 z póź. Zm.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie, które wykonuje się w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

Żłobek-jedna z form opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3, której zadaniem jest zapewnienie

dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.  Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi i w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony, jeżeli zachodzi ważna i uzasadniona konieczność (np. rodzice muszą zostać dłużej w pracy albo pójść do  lekarza  po  pracy).  W żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci. Ponadto w  żłobku,  do  którego  uczęszcza  więcej  niż  dwadzieścioro  dzieci,  zatrudnia  się  przynajmniej  jedną pielęgniarkę lub położną. Szczegółowe zadania oraz wymagania, odnośnie żłobków reguluje Ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Osoba bezrobotna - osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia.  Definicja  uwzględnia  osoby  zarejestrowane  jako  bezrobotne  zgodnie  z  krajowymi przepisami,  nawet  jeżeli  nie  spełniają  one  wszystkich  trzech  kryteriów. Osobami  bezrobotnymi są zarówno  osoby  bezrobotne  w  rozumieniu  badania  aktywności ekonomicznej  ludności,  jak  i  osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które  są  bezrobotne  w rozumieniu  niniejszej  definicji  (nie pobierają  świadczeń  z  tytułu  urlopu),  są również  osobami  bezrobotnymi w  rozumieniu Wytycznych  w  zakresie  przedsięwzięć  z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Osoba  bierna  zawodowo–osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie

pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w  pracy,  spowodowana  opieką  nad  dzieckiem  w  okresie,  który  nie  mieści  się  w ramach  urlopu macierzyńskiego  lub  urlopu  rodzicielskiego),  są  uznawane  za  bierne  zawodowo,  chyba  że  są zarejestrowane  już  jako  bezrobotne  (wówczas  status  bezrobotnego  ma pierwszeństwo). Studenci studiów  stacjonarnych  uznawani  są  za  osoby  bierne  zawodowo.

Osoby  prowadzące  działalność gospodarczą na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność)  nie  są  uznawane  za  bierne  zawodowo,    w  rozumieniu Wytycznych   w   zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.osoba długotrwale bezrobotna–definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

młodzież  (<25  lat) –osoby  bezrobotne  nieprzerwanie  przez  okres  ponad  6  miesięcy(>6 miesięcy),

dorośli (25 lat lub więcej) –osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoba  pracująca-osoba  w  wieku  15  lat  i  więcej,  która  wykonuje  pracę,  za  którą  otrzymuje

wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub

własną  działalność,  która  jednak  chwilowo  nie  pracowała  ze  względu  na  np.  chorobę,  urlop,  spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek –prowadząca  działalność  gospodarczą,  gospodarstwo  rolne  lub  praktykę  zawodową -jest  również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu

uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;

 1.  
 2. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki

zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest  za  osobę  pracującą,  jeżeli  wykonywaną  przez  siebie  pracą wnosi  bezpośredni  wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Osoba  przebywająca  na  urlopie  macierzyńskim/rodzicielskim  (rozumianym  jako  świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawana za „osobę pracującą”

Osoby z niepełnosprawnościami–osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z  zaburzeniami  psychicznymi,  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  19sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia psychicznego tj. osoby legitymujące się:

-orzeczeniem  o  zakwalifikowaniu  przez  organy  orzekające  do  jednego  z  trzech  stopni niepełnosprawności albo o całkowitej  lub częściowej niezdolności do pracy, na podstawie odrębnych przepisów;

-orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem przez daną osobę 16. roku życia;

-osoby z zaburzeniami psychicznymi (również zdefiniowanej ustawowo).

W przypadku projektów realizowanych w celu tematycznym 10 osoba z niepełnosprawnością to również uczeń  albo  dziecko  w  wieku  przedszkolnym,  posiadające  orzeczenie  o  potrzebie kształcenia specjalnego,  wydane  ze  względu  na  dany  rodzaj  niepełnosprawności,  oraz  dzieci  i młodzież, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydawane ze względu na niepełnosprawność  intelektualną  w  stopniu  głębokim. Orzeczenia  te  są  wydawane  przez  zespół orzekający  działający  w  publicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej,    w    tym    poradni specjalistycznej

 

 

II INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021
 2. Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (dalej: DZ) rozumiany jako umożliwienie utrzymania zatrudnienia oraz zwiększenia szans na zatrudnienie dla łącznie 10 os. (10K) w tym 5K sprawujących opiekę nad Dz. z N ( dzieckiem z niepełnosprawnością), które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie miasta Łódź (wg KC),z tego 5os. (50%GD,) pracujących, sprawujących opiekę nad DZ oraz 5os. (50%GD,) bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy, poprzez utworzenie 10 nowych m-c w żłobku terapeutycznym i realizację opieki nad dziećmi w okresie od 02.11.2019 do 31.08.2021r
 3. Zasady i tryb funkcjonowania placówki określa statut.
 4.  
 5. Koszt udziału w projekcie to 105 zł miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca.
 6. Na opłatę w wysokości 105 zł składa się część opłaty zawyżywienia dziecka uśrednione w skali miesiąca.
 7. Kwota stawki żywieniowej wynosi 12 zł dziennie i pokrywana jest z wpłat rodziców oraz finansowana jest ze środków EFS.
 8. Wpłaty rodziców z tytułu wyżywienia dzieci stanowią wkład własny w projekcie
 9. Pozostałe koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi wżłobku na czas realizacji projektu będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjnezobowiązanajest do zapoznaniasię z niniejszym regulaminemrekrutacjiizaakceptowaniajegopostanowieńw przyjętym w brzmieniu.
 11. Wpłaty dokonywane są w siedzibie Żłobka do 10 dnia każdego miesiąca.
 12.  

 

 III ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 1. Do projektu zostanie przyjętych 10 osób / 10 kobiet, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie Miasta Łódź – opiekunek prawnych dzieci w wieku do lat 3 w tym
 • 5 kobiet - opiekunek prawnych sprawujących opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnościami w wieku do lat 3, które są bezrobotne lub bierne zawodowo.
 • 5 kobiet –opiekunek prawnych sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, które pracują/są zatrudnione.

 

 1. Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do opiekunek prawnych dzieci , którzy spełniają poniższe warunki:
  • Zamieszkują na terenie na terenie Miasta Łódź w rozumieniu przepisów KC lub wykonują pracę na terenie Miasta Łódź.
  • W przypadku osób pracujących do projektu może być przyjęta osoba nie zamieszkująca na terenie Miasta Łodzi, ale musi ona wykonywać pracę na terenie Miasta Łodzi.
 2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Pierwszy nabór trwa do 20.10.2019. W przypadku równości w punktacji decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne po terminie przyjmowane są na listę rezerwową. W przypadku konieczności wyłonienia kolejnej osoby, o jej zakwalifikowaniu decyduje największa liczba punktów uzyskana na etapie rekrutacji w etapie II.

 

 1. Etap I FORMALNY: Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie czytelnie i kompletnie wypełnionych oraz własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie, Potulna 3 Łódź
 •  
 •  
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka/opinia o zaburzeniach rozwoju/orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju/ jeśli dotyczy dziecka lub opiekuna prawnego
 • Osoby posiadające status osoby bezrobotnej załączają aktualne Zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej
 • Osoby przebywające na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim dołączają aktualne zaświadczenie od pracodawcy.
 • Osoby pracujące przedstawiają aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Brak dostarczenia poprawnie wypełnionych dokumentów wraz z dokumentami potwierdzającymi status na rynku pracy opiekuna prawnego powoduje odrzucenie wniosku o miejsce w żłobku. Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty, osobiście lub w formie skanu podpisanych dokumentów na adres:  projekt.integroom@interia.pl

 

 1. Etap II MERYTORYCZNY: Po przedłożeniu wszystkich  kompletnych dokumentów z etapu I o przyjęciu do projektu decyduje liczba uzyskanych punktów wg. kryteriów:
 • 3 pkt. kobieta samotnie wychowujący dziecko.
 • 2 pkt. Kobieta będąca opiekunem dziecka jest osobą z niepełnosprawnością
 • 1 pkt. W rodzinie jest 2 dzieci
 • 2 pkt. W rodzinie jest 3 dzieci
 • W przypadku równej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń tj. data na formularzu zgłoszeniowym.

 

 1. Po zakończeniu etapu II tworzona jest lista osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa. Wyznacza się termin podpisania umowy.
 2. O zakwalifikowaniu do projektu ostatecznie decyduje podpisanie umowy wraz z oświadczeniami.
 3. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej żłobka. W przypadku osób z niepełnosprawnościami udzielamy wyjaśnień zapewniając wt. Potrzeb tłumacza migowego.Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze zgłoszenie i umówienie spotkania.
 4. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia następującego wsparcia osobie uczestniczącej w projekcie – rodzicowi dziecka/opiekunowi prawnemu dziecka w wiekudo 3 lat:
  • umożliwienie godzenia życia zawodowego oraz rodzinnego poprzez zapewnienie opieki dla dzieci w ramach żłobka.
  • prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci od poniedziałku do piątku.
  • Rozwiązania wprowadzone w ramach Projektu pozwolą uczestniczkom Projektu na elastyczne i efektywne łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.
 5. Zapewnienie opieki nad dzieckiem będzie odbywało się zgodnie z zapisami Statutu żłobka.
 6.  Wterminiedo4tygodniodzakończeniaudziałuwProjekcieuczestnik projektu przekaże Beneficjentowidane dotyczące jegostatusunarynkupracyorazinformacjenatematudziałuwkształceniulub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. ( załącznik nr 4 do regulaminu)
 7. Po podpisaniu umowy, Uczestnik projektu zobowiązany jest przekazać informację Beneficjentowi o zmianie jego statusu na rynku pracy w ciągu 7 dni. ( wg. wzoru zał. nr 3 do regulaminu)
 8. Rozwiązanie umowy zawartej między Beneficjentem a uczestnikiem projektu może nastąpić poprzez jej wypowiedzenie. Uczestnik projektu w celu wypowiedzenia umowy dostarcza do biura projektu wypełniony załącznik nr 5 do regulaminu.
 9. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym w szczególności regulujących opiekę nad dziećmi do lat 3 tj.  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) z póź. Zm., Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) z póź. Zm. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji

 

1. formularz zgłoszeniowy,

2. umowa wraz  z oświadczeniem

3. informacja o zmianie statusu na rynku pracy w trakcie trwania projektu,

4. Informacja  o statusie na rynku pracy składane przez uczestnika projektu do  4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie,

5. wniosek o wypowiedzenie umowy.

Taka  sytuacja  ma  miejsce  w  momencie  gdy  np.  osoba  bezrobotna  urodziła  dziecko,  niemniej  w związku  z  tym,  iż  jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.

Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z  tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba,  że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną

Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).„Zatrudnienie  subsydiowane”  jest  uznawane  za  "zatrudnienie”.  Należy  je  rozumieć  jako  zachętę  do  zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i  innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku pracy, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy są pokrywane przez określony czas ze środków publicznych.