logo_EU

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W „MISIACZKOWIE” podczas otwarcia żłobka

w trakcie trwania pandemii COVID 19

Z dniem 11 maja 2020 roku wprowadza się następujące procedury:

 

Organizacja pracy placówki:

 • Czas pracy placówki – placówka będzie otwarta w godzinach 7.00-17.00. Każda grupa będzie pozostawała pod opieką wyznaczonych Opiekunów przez cały dzień.
 • Prosimy o przyprowadzanie Dzieci w godzinach 7.00-8.15, o godzinie 9.15 następować będzie dezynfekcja całej szatni i przestrzeni, w której przebywają Rodzice.
 • Prosimy o informację zwrotną rano o której nastąpi odbiór Dziecka po południu.
 • Po wyklarowaniu się grup Dzieci uczęszczających do żłobka w czasie pandemii żłobek będzie informował Rodziców na bieżąco o ograniczeniu godzin przyprowadzania i odbierania Dzieci w zależności od grupy. Takie działanie ma wykluczyć kontakt Dzieci z różnych grup między sobą.
 • Rezygnujemy z wprowadzania obcych osób do placówki, które pracują w innych żłobkach czy
  przedszkolach. Zajęcia rozwijające: np. gimnastyka, umuzykalnianie, zajęcia plastyczne będą prowadzone przez nasze Panie Opiekunki
 • Rodzice, którzy planują wysłać Dziecko do żłobka w przyszłości będą mogli odwiedzić placówkę w godzinach zamknięcia żłobka. Podczas wizyty będą zobowiązani do założenia rękawiczek jednorazowych i maseczki zakrywającej usta i nos. Po każdorazowej wizycie żłobek będzie dezynfekowany wg. Procedur.

 

Procedura organizacji pracy podczas dnia w żłobku:

 • Po przyjściu dziecka do żłobka wyznaczony Opiekun zmierzy Dziecku temperaturę oraz odnotuje jej wysokość w specjalnej karcie temperatur;
 • W salach może przebywać maksymalnie określona liczba dzieci (1 dziecko na 4m2 sali), nie więcej niż 12 dzieci w grupie pod opieką Opiekunów;
 • Grupy będą ustalane na nowo biorąc pod uwagę termin przyjścia Dziecka do żłobka oraz godziny, w których Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez Rodziców.
  O szczegółach przydzielenia Dziecka do grupy żłobek będzie informował Rodziców na bieżąco drogą mailową i/lub telefoniczną;
 • Opiekunowie będą przypisani do konkretnych grup;
 • Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki i inne zabawki, które są trudne do codziennej dezynfekcji;
 • Sale będą wietrzone wg wskazań GIS /raz na godzinę/. Będzie działała wentylacja mechaniczna;
 • Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m.
 • Na specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
  Do dezynfekcji używane będą specjalne środki biobójcze;
 • Kadra będzie zaopatrzona w maseczki jednorazowe, rękawice jednorazowe oraz fartuchy ochronne. Kadra będzie korzystała z ww. produktów podczas zabiegów higienicznych (fartuchy będą używane wg. potrzeby);
 • W placówkach zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek zgodne z zaleceniami GIS;
 • Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety;
 • Na terenie kuchni przebywać będzie jednocześnie tylko jedna osoba;
 • Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem i nakładaniem posiłków wykonywane będą w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych;
 • Wszelkie powierzchnie w kuchni zostaną zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu;
 • Posiłki dostarczane przez catering będą odbierane wg właściwych procedur.

 

Procedura przekazania i odbierania dzieci:

 • Zgodnie z zaleceniami GIS Rodzice powinni zachować dystans od Opiekunów na odległość dwóch metrów. W miarę możliwości prosimy o przekazywanie Opiekunom Dzieci bezdotykowo;
 • Placówka będzie prowadzić rejestr temperatury Dzieci. Temperatura będzie mierzona bezdotykowym termometrem przy odbiorze Dzieci od Rodziców, w południe, oraz przed wyjściem do domu;
 • Wchodząc do żłobka Rodzice/ Opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci) Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką oraz powinni nosić rękawiczki podczas pobytu w żłobku;
 • Pobyt Rodziców w żłobku ograniczamy do minimum czasowego; Rodzice mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko); prosimy o upewnianie się, że szatnia jest pusta;
 • Dzieci do żłobka są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe; zachęcamy do ustalenia wśród domowników, który Rodzic/ Opiekun będzie obierał i przyprowadzał Dziecko do żłobka (w miarę możliwości);
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka;
 • Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.
 • Na terenie żłobka nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby (prosimy o nieprzyprowadzanie Rodzeństwa naszych Podopiecznych do żłobka);
 • Kontakt Rodziców z Opiekunami ograniczamy do minimum. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Opiekunami (pod numerem żłobkowym w godzinach pracy

żłobka – 793-185-915) w celu omówienia spraw dotyczących Dzieci

 • Do żłobka będą wpuszczane bezwzględnie tylko Dzieci zdrowe, bez objawów przeziębienia np. kataru i kaszlu.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu żłobka w tym zachorowania na COVID-19

 • Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka nie powinni przychodzić do żłobka oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 • W żłobku zostało wydzielone miejsce służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe.

Miejsce jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

 • Niezwłocznie po zaobserwowaniu niepojących objawów Rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie / mailowo i wezwani do odbioru Dziecka.
  Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby z Kadry żłobka ubranej w kombinezon ochronny oraz maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać Dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
 • W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych COVID-19 u Dziecka lub Pracownika żłobek zostanie całościowo zdezynfekowany.

ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi

 

ul. Potulna 3; 93-319 Łódź; tel. 796 – 585 – 467 adres e-mail: projekt.integroom@interia.pl

 

„Misiaczkowo” to fantastyczne miejsce, w którym Państwa dziecko spędzi niezapomniane chwile swojego dzieciństwa. Priorytetem jest zapewnienie naszym milusińskim bezpiecznych warunków do zabawy, rozwijania zdolności, wspomagania rozwoju, usamodzielniania się.

 

Zapewniamy przyjazną, domową atmosferę – pobyt w 10 osobowej grupie pozwoli na indywidualne podejście do każdego z podopiecznych.

 

Projekt ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021

 

Koszt udziału w projekcie to 105 zł miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca.

 

Jesteśmy placówką przygotowaną na wyzwania rozwojowe u maluchów. Dla podopiecznych potrzebujących wsparcia terapeutycznego zapewniamy terapię logopedyczną oraz terapię integracji sensorycznej w ramach opłaty 105 zł.

 

Zasady i tryb funkcjonowania placówki określa statut.

 

Dzienna stawka żywieniowa to 12 zł.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Logopedia - każdy poniedziałek w godzinach 900-1100

Integracja sensoryczna - wtorek, środa, piątek  900-1200; czwartek 830-1200

 

 

Icon dokument (163,3 KB)

 (data wpływu oferty i podpis osoby prowadzącej sprawę)

………………………………………………………………………………………..

Małgorzata Lotko INTEGROOM

  NIP: 7721172462

 

 

 

 

Łódź, 20.07.2019 r.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe w drodze ROZEZNANIA RYNKU

dotyczące dostawy zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych oraz książek w ramach projektu ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

 

I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8  upzp., tj. poniżej 30.000 euro i nie stosuje się do niego ustawy prawo zamówień publicznych.

 Szacunkowa wartość zamówienia została określona w drodze szacowania ceny.

 

 

 

II.                ZAMAWIAJĄCY

Małgorzata Lotko INTEGROOM  NIP: 7721172462 al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Nr budynku: 97, Nr lokalu: 44, Kod pocztowy: 94-050           

 

 

Wynik postępowania:

 

Z uwagi na brak ofert, postepowanie unieważnia się

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

………………………………………….                                                                                                   

Imię i nazwisko/ Nazwa Oferenta                                                                                                                                                                                                                                                                                        

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Dane do kontaktu, telefon, email

 

O F E R T A 

 

Zadanie 1 – Pomoce dydaktyczne

 

Odpowiadając na zapytanie oferuję wykonanie zadania w łącznej cenie brutto ………………………………………………………………………………………

 

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...)

 

W tym VAT (……………………………..)

 

 

                                                                                                                   

 

 

…………………………………………………………    data, podpis

 

 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA OFERENTA

Oświadczam, że:

 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o Zamówieniu;
 2. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia,
 3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu;
 4. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 5. Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym do realizacji zamówienia;
 6. Zobowiązuję się do przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracyoraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia;
 7. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 8. Oświadczam, że cena brutto podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury udzielania zamówień w ramach projektu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ust. 2 z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
 10. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania i akceptuj je bez zastrzeżeń.
 11.  

Przez  powiązania  kapitałowe  lub osobowe    rozumie    się wzajemne    powiązania   między    Zamawiającym    lub    osobami upoważnionymi    do    zaciągania    zobowiązań w    imieniu    Zamawiającego    lub    osobami wykonującymi    w    imieniu    Zamawiającego    czynności    związane    z    przygotowaniem i     przeprowadzeniem     procedury     wyboru     Wykonawcy,     a     Wykonawcą,     polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;

-pełnieniu    funkcji    członka    organu    nadzorczego    lub    zarządzają,    prokurenta, pełnomocnika,

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa   lub  powinowactwa   w   linii   bocznej   do   drugiego   stopnia   lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

                                                                                                                                                                            …………………………………………………………    data, podpis

 

 

 

 (data wpływu oferty i podpis osoby prowadzącej sprawę)

………………………………………………………………………………………..

Małgorzata Lotko INTEGROOM

  NIP: 7721172462

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

………………………………………….                                                                                                   

Imię i nazwisko/ Nazwa Oferenta                                                                                                                                                                                                                                                                                        

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Dane do kontaktu, telefon, email

 

 

 

O F E R T A 

 

Zadanie 2 – Wyposażenie meblowe

 

Odpowiadając na zapytanie oferuję wykonanie zadania w łącznej cenie brutto ………………………………………………………………………………………

 

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...)

 

W tym VAT (……………………………..)

 

 

                                                                                                                   

 

 

…………………………………………………………    data, podpis

 

 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA OFERENTA

Oświadczam, że:

 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o Zamówieniu;
 2. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia,
 3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu;
 4. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 5. Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym do realizacji zamówienia;
 6. Zobowiązuję się do przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracyoraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia;
 7. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 8. Oświadczam, że cena brutto podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury udzielania zamówień w ramach projektu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ust. 2 z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
 10. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania i akceptuj je bez zastrzeżeń.
 11.  

Przez  powiązania  kapitałowe  lub osobowe    rozumie    się wzajemne    powiązania   między    Zamawiającym    lub    osobami upoważnionymi    do    zaciągania    zobowiązań w    imieniu    Zamawiającego    lub    osobami wykonującymi    w    imieniu    Zamawiającego    czynności    związane    z    przygotowaniem i     przeprowadzeniem     procedury     wyboru     Wykonawcy,     a     Wykonawcą,     polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;

-pełnieniu    funkcji    członka    organu    nadzorczego    lub    zarządzają,    prokurenta, pełnomocnika,

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa   lub  powinowactwa   w   linii   bocznej   do   drugiego   stopnia   lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

                                                                                                                                                                            …………………………………………………………    data, podpis

 

 

 (data wpływu oferty i podpis osoby prowadzącej sprawę)

………………………………………………………………………………………..

Małgorzata Lotko INTEGROOM

  NIP: 7721172462

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

………………………………………….                                                                                                   

Imię i nazwisko/ Nazwa Oferenta                                                                                                                                                                                                                                                                                        

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Dane do kontaktu, telefon, email

 

 

O F E R T A 

 

Zadanie 3 – Urządzenia placu zabaw

 

Odpowiadając na zapytanie oferuję wykonanie zadania w łącznej cenie brutto ………………………………………………………………………………………

 

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...)

 

W tym VAT (……………………………..)

 

 

                                                                                                                   

 

 

…………………………………………………………    data, podpis

 

 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA OFERENTA

Oświadczam, że:

 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o Zamówieniu;
 2. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia,
 3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu;
 4. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 5. Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym do realizacji zamówienia;
 6. Zobowiązuję się do przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracyoraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia;
 7. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 8. Oświadczam, że cena brutto podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury udzielania zamówień w ramach projektu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ust. 2 z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
 10. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania i akceptuj je bez zastrzeżeń.
 11.  

Przez  powiązania  kapitałowe  lub osobowe    rozumie    się wzajemne    powiązania   między    Zamawiającym    lub    osobami upoważnionymi    do    zaciągania    zobowiązań w    imieniu    Zamawiającego    lub    osobami wykonującymi    w    imieniu    Zamawiającego    czynności    związane    z    przygotowaniem i     przeprowadzeniem     procedury     wyboru     Wykonawcy,     a     Wykonawcą,     polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;

-pełnieniu    funkcji    członka    organu    nadzorczego    lub    zarządzają,    prokurenta, pełnomocnika,

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa   lub  powinowactwa   w   linii   bocznej   do   drugiego   stopnia   lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

                                                                                                                                                                            …………………………………………………………    data, podpis

 

 

Łódź, 05.07.2019r.

 

Zapytanie ofertowe w drodze ROZEZNANIA RYNKU

dotyczące dostawy zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych oraz książek w ramach projektu ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8  upzp., tj. poniżej 30.000 euro i nie stosuje się do niego ustawy prawo zamówień publicznych.

 Szacunkowa wartość zamówienia została określona w drodze szacowania ceny.

 

II.                 ZAMAWIAJĄCY

Małgorzata Lotko INTEGROOM  NIP: 7721172462 al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Nr budynku: 97, Nr lokalu: 44, Kod pocztowy: 94-050        

                                                                                                                                                            

Zapytanie rozesłano także do potencjalnych wykonawców i umieszczono na stronie beneficjenta.

III.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyposażenie żłobka w niezbędne pomoce dydaktyczne i meble  w ramach realizowanego projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

3.1               Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień- Kod CPV

22110000-4 Książki

37524200-9 Gry planszowe

37524100-8 Gry edukacyjne

37520000-9 Zabawki

39532000-0 Maty

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

30190000-7 Artykuły biurowe

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

39100000-3     Meble

 

3.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK zgodnie z podziałem zadań

3.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE.

 

3.2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1- pomoce dydaktyczne

Zadanie 2 – wyposażenie meblowe

Zadanie 3 – urządzenia placu zabaw

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

IV.  TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:

Termin wykonania

termin realizacji – do 15 sierpnia 2019

Miejscem dostawy będzie:  Żłobek Misiaczkowo: ul. Potulna 3, Łódź

 

V.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się, Wykonawcy, którzy: 

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadaj odpowiednią wiedzę,
 • Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,

w  oparciu o podpisane oświadczenia zawarte w formularzu oferty.

 • posiadają wiedzy i doświadczenie z zakresu świadczenia dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia,
 • Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,

w  oparciu o podpisane oświadczenia zawarte w formularzu oferty.

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,

w  oparciu o podpisane oświadczenia zawarte w formularzu oferty.

 •  
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;
 •  
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwalubpowinowactwawliniibocznejdodrugiegostopnialub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
  woparciuo podpisane oświadczenia zawarte w formularzu oferty.

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT

 

Ocena kryteriów dokonywana będzie odrębnie dla każdego zadania.

6.1 ustala się następujące kryteria oceny:

 

Lp.

kryterium

znaczenie w %

1.

cena – C

100

 

A) cena –100 pkt.

 

6.1.2   Sposób obliczania poszczególnych kryteriów:  

Cena– cena usługi będzie oceniana w skali od 0-100 pkt.

Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru:

C = N : O x 100

gdzie:       C – cena usługi;

                N – cena oferty najtańszej;

                O – cena oferty badanej

Zamawiający informuje, iż cena podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie trwania umowy.     

 

VII.  ROZLICZENIA

 1. Podana w ofercie cena obejmuje wszystkie składniki, podatki, koszty dostawy i udzielonych gwarancji. Zamawiający zapłaci należność na podstawie otrzymanej fakturyw terminie 7 dni od daty zakończenia dostawy potwierdzonej pozytywnym protokołem odbioru. Brak jakiegokolwiek elementu dostawy lub jego niezgodność ze specyfikacją oznaczaniekompletność dostawy.
 2. Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 10 dni. Wiąże się to z utratą przez Zamawiającego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 3. Oferent jest związany ofertą 30 dni. Oferent wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności za dostawę.

 

VIII ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy  w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeśli zajdzie którakolwiek z przesłanek:

 • w przypadku wystąpienia zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej.
 • zajdzie potrzeba zmiany terminu wykonania umowy na skutek przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych os stron umowy, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,
 • zmiany zasad finansowania zamówienia.
 • wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,
 • zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wrazze skutkami wprowadzenia tej zmiany,
 • zmiany produktów i ich parametrów wprowadzone przez producentów sprzętu w trakcie trwania umowy, niemożliwe wcześniej do przewidzenia.
 • zmiany siedziby wykonawcy lub jego adresu
 • oczywistych błędów lub omyłek pisarskich
 1. Zmiany nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

IX.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania:

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy,
 2. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, która spełnia warunki postępowania,
 3. Postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia lub poprawienia,
 4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienianie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,

 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Informacje ogólne:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzonew języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
 2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
 3. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
 4. Pożądane jest ponumerowanie wszystkichzapisanych stron oferty oraz wymagane jest parafowanie ich przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Oferenta upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 5. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Oferenta w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertęi datowane.
 6. Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii.
 7. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem zadań. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Ofertę należy złożyć według formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 8. W przypadku podpisywania oferty przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
 9. W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika należy złożyć pełnomocnictwo
 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 11. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 12. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w formularzu oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upoważnion(e)ą.
 14. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
 15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
 16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.
 17. Wykonawca może również wycofać swoją ofertę. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyćw miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
 18. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
 19. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
 20. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
 21. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie;
 22. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od oferenta

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacjio działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał stanowiący wydruk z właściwej strony rejestru lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta);
 2. Ewentualne oświadczenie podmiotu trzeciego dotyczące użyczenia Oferentowi zasobów, przy pomocy, których Oferent będzie wykonywać zamówienie, o ile Oferent polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy;
 3. Uzupełnione i podpisane przez osoby/osobę upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta załączniki:
 • Załącznik nr 2. - Formularz oferty wraz z oświadczeniami,
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań,

 

X.                 SPOSÓB PRZESŁANIA  OFERTY

Oferty należy składać :

do dnia  19.07.2019

 

 1. W formie elektronicznej:

Decyduje data wpływu e-maila.

Oferta musi zostać przesłana na adres:  projekt.integroom@interia.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Niezłożenie wyjaśnień w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert, bez dokonania wyboru którejkolwiek z nich, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadać warunkom określonym przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które są kompletne i zostaną złożone w terminie. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z postępowania i wyboru najkorzystniejszych ofert.

 

OSOBĄ DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA JEST:

Justyna Tomaszewska; tel. 661 755 855,

 

XI.                INFORMACJE

1 Jednocześnie informujemy, że:

 • Nie zwracamy kosztów przygotowania oferty dla celów niniejszego zapytania;
 • Nie odsyłamy nadesłanych ofert.
 • Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje)
 • Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą
 • Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu negocjacje będą prowadzone z kolejnymi potencjalnymi wykonawcami, którzy uzyskali największą liczbę pkt. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

Zał. 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1- Pomoce dydaktyczne

 

LP

NAZWA

OPIS

SZT.

1

Program terapeutyczno-edukacyjny dla dzieci zagrożonych autyzmem i autystycznych

- format B5

- ilość stron 40

- okładka zeszytowa

1

2

Leksemki

karty rozwijające mowę i język

Karty zawierają materiał obrazkowy, na podstawie którego wykonujemy ćwiczenia.

Na odwrocie każdej karty jest napisany wyraz lub wyrazy w odpowiedniej formie fleksyjnej.

1

3

Klocki wielofunkcyjne

Zestaw zawiera:

- 40 bukowych klocków 3x3 cm w czterech kolorach (biały, czarny, żółty, czerwony)

- zeszyt ćwiczeń, format A4, ilość stron 48, druk kolor

- wzory do ćwiczeń, format A5, ilość kartek 64, druk kolor

- karty wzorów

- twarde opakowanie

1

4

Magiczny trójkąt

Materiał:

- kolorowe elementy z płyty PCV (pocięte trójkąty na 3,5,7 i 9 elementów w czterech kolorach)

- podkładka do układania trójkąta z białej płyty PCV

- 36 wzorów do układania z różnym stopniem trudności

- instrukcja wraz z trudniejszymi rozwiązaniami

- twarde opakowanie

 

1

5

Zestaw analogii

Zawartość zestawu

- Pudełko z Analogiami Tematycznymi

(70 kart kartonowych kolorowych dwustronnie foliowanych)

- Pudełko z Analogiami Atematycznymi

(67 kart kartonowych kolorowych dwustronnie foliowanych)

1

6

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Zestaw  zawiera:

1. Zeszyt ćwiczeń format A5, 102 strony czarno-białe, kartki z perforacją do wyrywania

2. Cztery kolorowe plansze formatu A5 wykonane z PCV z wyciąganymi elementami różnej grubości:

    - twarz

    - postać

    - pies

    - kot

1

7

Pory roku  gra edukacyjna

gra edukacyjna dla dzieci, której zadaniem jest usystematyzowanie wiedzy o porach roku. Biorąc udział w zabawie dziecko poszerza swoją wiedzę oraz zasób słów na temat otaczającego świata, uczy się kategoryzacji i logicznego myślenia.

Opakowanie zawiera cztery plansze z krajobrazem w różnych porach roku oraz 24 duże kartoniki, a także instrukcję z wieloma propozycjami zabaw.

1

8

Rysowanie zmazywanie zwierzątka

Rysowanie zmazywanie zwierzątka to zabawka edukacyjna oraz pomoc do ćwiczenia grafomotoryki, spostrzegawczości i zręczności.

Zawartość pudełka to:

- 28 plansz na 14 tablicach,

- pisak z końcówką do ścierania,

- instrukcja.

1

9

Bystre oczko - karty

Bystre oczko to zestaw rodzinnych, edukacyjnych gier karcianych. Podczas zabawy gracze ćwiczą spostrzegawczość, pamięć i refleks, a przy tym świetnie się bawią.

 

Zestaw zawiera aż 5 różnych gier - 48 kart o wym. 11 cm x 7,4 cm oraz instrukcję z opisem.

1

10

Domki i kryjówki

Domki i Kryjówki to gra edukacyjna, którą można wykorzystać w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Gra wprowadza dziecko w fascynujący świat zwierząt. Dziecko poznaje ciekawe informacje na temat życia zwierząt, ćwiczy spostrzegawczość i percepcję wzrokową.

Zestaw zawiera 24 puzzle, z których można ułożyć 12 par.

 

1

11

Motywujące stemple

PIECZĄTKI STEMPLE Moje Zwierzątka to zestaw, który można wykorzystać do tworzenia szablonów do kolorowania oraz ciekawych prac plastycznych. Świetnie sprawdzi się również jako akcesorium do terapii, np. do ćwiczenia wyrażeń dźwiękonaśladowczych. Dla najmłodszych pieczątki mogą być dobrą bazą do nauki rzeczowników i czasowników.

 

Zestaw zawiera:

- 6 dużych drewnianych stempli: koza, pies, zając, krowa, owca i świnka,

- poduszkę z tuszem,

- komplet 12 kredek,

- notesik.

1

12

To tu pasuje

kolorowa układanka dla dzieci oraz świetna pomoc w terapii. Bawiąc się dziecko, jednocześnie ćwiczy logiczne myślenie oraz grupowanie obrazków w zbiory. Układanie poszczególnych elementów jest doskonałym treningiem małej motoryki.

Celem zabawy jest skompletowanie 4. elementów każdej układanki, w tym samym kolorze.

Wszystkie elementy układanki są wykonane są z wygodnej dla rączek dzieci, grubej tektury.

Zestaw zawiera:

- układanki - 6 zestawów po 4 elementy,

- instrukcję.

1

13

Szczypce 5 sztuk po 6,97

Dzięki ząbkowanej powierzchni szczypiec dziecko może dobrze schwycić przedmiot i z łatwością przełożyć go w inne miejsce.

Przyrząd może służyć w terapii zdolności motorycznych dziecka.

Od 3 lat

Zawartość: 1 sztuka o długości 17,5 cm.

1

14

Co to jest? Tajemnicze cienie

W grze wygrywa ten, kto najlepiej zapamięta położenie par przedmiotów i ich cieni, odkrytych na chwilę, spośród wszystkich ilustrowanych tabliczek leżących na stole rewersem do góry.

Zestaw zawiera:

- tabliczki z ilustracjami - 40 szt.,

- instrukcję.

1

15

Ubrania, zabawki i przybory szkolne

seria obrazków i plansz do wczesnego wspomagania rozwoju mowy. Małe dziecko nie uczy się słów, lecz nabywa mowę razem z wiedzą o świecie. Najłatwiej i najchętniej dziecko wzbogaca swój słownik dzięki słowom użytym w działaniu. - teczka A4,

- zeszyt 12 stron A5,

- 30 kart.

1

16

Koraliki do nawlekania

Koraliki do nawlekania to zestaw idealny do ćwiczenia sprawności manualnej, cierpliwości oraz kreatywności przy wymyślaniu kolejnych wzorów. Doskonały dla młodszych dzieci do treningu koordynacji ręka - oko.

Całość została wykonana z drewna lakierowanego i zapakowana w plastikowe wiaderko. Koraliki występują w pięciu kształtach oraz sześciu tęczowych kolorach.

Zestaw zawiera:

45 koralików,

6 sznureczków w kolorach pomarańczowy, zielony, żółty, niebieski, czerwony i fioletowy.

Wymiary opakowania: 13 x 9 cm

Wymiary koralików: od 2cm do 3 cm

Długość sznureczków: 86 cm

1

17

Dmuchnij piłeczkę x 10 szt.

Dmuchnij piłeczkę (nazywana również dmuchawką lub dmuchanką) to zabawka, która jest niepozornym, ale bardzo skutecznym narzędziem logopedycznym.

Podczas zabawy dziecko:

- usprawnia swój aparat oddechowy poprzez wydłużanie oddechu i regulacji jego siły,

- poprawia koncentrację - aby piłeczka balansowała na jednej wysokości trzeba mocno się skupić.

Do drewnianego tunelu zabawki można wkładać zwykłą słomkę, dzięki temu zabawkę może używać w sposób higieniczny kilkoro dzieci.

Dmuchawka jest często używana w gabinetach logopedycznych oraz do samodzielnych ćwiczeń w domu.

Wymiary zabawki: 15 x 5 cm.

Wymiary styropianowej piłeczki: średnica 3 cm

10

18

Zgadywanka w pudełku

Zgadywanka w pudełku to drewniana zabawka edukacyjna, która rozwija zmysł wzroku, dotyku i słuchu oraz ćwiczy koordynarcję ręka-oko.

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, jaki przedmiot znajduje się we wnętrzu pudełka poprzez umieszczenie rąk w zielonych otworach. Możliwości zabawy jest wiele, bo za każdym razem można schować w środku coś innego.

Na pokrywie znajdują się dwa szkiełka z pryzmatem. Można przez nie zaglądać, aby łatwiej było odgadnąć, co zostało ukryte w pudełku. Niebieski otwór służy natomiast do wsłuchiwania się w dźwięki, jeśli przedmiot można po tym rozpoznać.

Znakomicie sprawdzi się jako zabawka w przedszkolach. Polecamy!

Producent: Small foot design

Materiał: drewno

Wymiary: ok. 25 x 43 x 30 cm

1

19

Pacynka piesek

Pacynka została wykonana z wysokiej jakości materiału

1

20

Kocham mówić diagnoza i terapia zaburzeń afatycznych

Kocham mówić. Diagnoza i terapia zaburzeń afatycznych to doskonała pomoc terapeutyczna. Obrazki z podpisami dla logopedów i terapeutów pracujących z osobami z afazją, służą do wstępnej diagnozy zaburzeń komunikacji, oraz do prowadzenia ćwiczeń, których celem jest odbudowywanie systemu językowego.

 

Ilustracje są dostosowane do potrzeb osób dorosłych i przedstawiają prototypowe czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki. Są to czasowniki opisujące działanie i przemieszczanie się, w czasie przyszłym, teraźniejszym i przeszłym. Rzeczowniki i przymiotniki zostały użyte w wypowiedziach (w schematach składniowych).

Format: 105x148 mm (format kart), 152x220 (pudełko)

Liczba stron: 138

1

21

But do sznurowania

klasyczny drewniany trampek w ciekawej biało-czerwono-niebieskiej kolorystyce pomoże w nauce. Dzięki tej zabawce dziecko nie tylko nabywa wprawy w wiązaniu kokardek, ale również może ćwiczyć trafianie do dziurki i przewlekanie sznureczka.

Wymiary:  16,5 x 7 x 10 cm

1

22

Układanka warstwowa

Układanka warstwowa Autka to doskonała zabawka edukacyjna i terapeutyczna dla dzieci. Można ją wykorzystać do układania szeregów, ćwiczenia sprawności manualnej i koncentracji.

Całość została wykonana z drewna. W zestawie znajduje się 5 klocków do ułożenia w pięciu warstwach. Dzięki warstwowemu układaniu złożona zabawka nie zajmuje dużo miejsca.

Wymiary: 17,3 x 12 x 1 cm

1

23

Balansujący sorter klasik

W zestawie znajduje się:

- 5 dwustronnych kart pracy z wzorami o zróżnicowanym poziomie trudności,

- 26 elementów o wym. 30 x 7 x 11 cm.

1

24

Gra z woreczkami

W jednym z otworów (żółtym) zamontowana jest siatka do przechowywania woreczków po zabawie. Dzięki temu, że mają swoje miejsce napewno się nie zgubią i zawsze będzie łatwo je znaleźć.

Wymiary tarczy: 44,5 x 33cm

1

25

Układanka z uchwytami - farma

Układanka zawiera 7 zwierzątek z farmy i traktor.

wykonana jest z  drewna

Wymiary: 30 x 22,5 cm

1

26

Nawlekaj nie czekaj wersja mini

Zawartość pudełka - 55 kart, 12 kul, klepsydra, 2 linki, 60 żetonów, instrukcja.

1

27

Przeplatanki

Dzieci mogą swobodnie łączyć ze sobą poszczególne elementy zestawu korzystając z propozycji przedstawionej na pudełku lub modyfikować pojedyncze - przewlekając i przeplatając kolorowe sznurowadła.

Zestaw składa się z 23 elementów i 5 sznurowadeł.

1

28

Dmuchawka lokomotywa

Wymiary zabawki: 10 x 5 cm

Wymiary styropianowej piłeczki: średnica 3,2 cm

1

29

Wieże obrotowe edukacyjne

Zadaniem dziecka jest dopasowanie odpowiednich kształtów klocków do kołeczków przymocowanych do podstawy. Każdy z kołeczków ma inaczej ułożone wypustki, co sprawia, że tylko jeden kształt pasuje do danego słupka. Dziecko obracając odpowiednio klocek próbuje ułożyć je na słupkach.

Całość wykonana z dobrej jakości drewna.

Zestaw składa się z podstawy i 12 klocków, po trzy z każdego kształtu.

1

30

Przeplatanka labirynt

Wymiary serka: 14 x 9cm.

Wiek: 3 +

Referencja: V56281

Deklaracja zgodności CE.

1

31

Wyprawka niezbędnik

Bibuła karbowana zebra - 1 szt.

Bibuła karbowana tygrys - 1 szt.

Bibuła karbowana pantera - 1 szt.

• Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. 2 opak.

• Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark. 1 opak.

• Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. 1 opak.

• Brystol A3/100 ark. biały 1 opak.

• Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów (1 opak.

• Klej czarodziejski 500 ml

• Plastelina mix - 2,8 kg 1 opak.

• Tempery 6 kolorów x 500 ml 1 kpl.

• Krepina mix, 15 kolorów 1 kpl.

• Kredki bambino - zestaw stolikowy 12 kol. x 61 kpl.

• Nożyczki przedszkolne 10 szt. 1 kpl.

• Mix pędzli duży 25 szt. 1 kpl.

1

32

Kredki - przybory do rysowania

• różne wzory pudełek, wysyłane losowo

• dł. 15 cm

• śr. 1 cm

• śr. rysika 0,5 cm

• w białym kartoniku

• 10 kolorów

• 60 szt.

1

33

Szablony do rysowania - warzywa

Szablony wykonane z tworzywa pomagają wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. • 6 szt.

• wym. 15 x 22 cm

1

34

Szablony do rysowania - pojazdy

Szablony wykonane z tworzywa pomagają wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. • 6 szt.

• wym. 15 x 22 cm

1

35

Szablony do rysowania - farma

Szablony wykonane z tworzywa pomagają wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. • 6 szt.

• wym. 15 x 22 cm

1

36

Szablony do rysowania - owoce

Szablony wykonane z tworzywa pomagają wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. • 6 szt.

• wym. 15 x 22 cm

1

37

Klej do klejenia

Butelka do płynów z dozownikiem - 50 ml, 10 szt.

Butelka ze szpatułką.

Klej czarodziejski 1000 g, 1 szt.

• Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny.

1

38

Klej dla malucha x 3 sztuki

Klej dla najmłodszych dzieci, bezpieczny i łatwo zmywalny.

• 100 g

1

39

Kolorowa kreda

Małopyląca kreda, przeznaczona do pisania i rysowania.

• 100 szt.

• dł. 7,5 cm

• grubość 1 cm

1

40

Kredki woskowe x 3 szt

Lekko i miękko piszące kredki woskowe w mocnych i intensywnych kolorach. Trójkątny kształt nie męczy dłoni dziecka i pomaga w nauce prawidłowego chwytu przy rysowaniu i pisaniu. • 12 kolorów • dł. 10 cm

• gr. 1 cm

1

41

klocki w pudełku

102 elem. o wym. od 2 x 4 do 17 x 9,5 x 2 cm

1

42

Klocki zwierzaki

7 zwierzątek • 6 kształtów • 5 kółek • 42 klocki do łączenia • wym. ok. 4 x 7 x 1 cm

1

43

Wieża do ustawiania

Kartonowe pudełeczka z liczbami i okienkami, w których kryją się różne zwierzątka. • wym. największego elem. 15 x 15 x 15 cm • 6 pudełek • 6 zwierzątek

1

44

Puzzle pojazdy

Połączcie puzzle w pary. A może ułożycie zupełnie nowe pojazdy? Zabawa w układanie puzzli rozwija zdolności manualne i spostrzegawczość. Jest świetnym sposobem na wspólną zabawę z maluchem. W zestawie znajdziemy 6 dwuelementowych układanek. • 12 elem. • wym. po złożeniu 20 x 10 cm

1

45

Puzzle zwierzęta

W zestawie 10 dwuelementowych układanek.

• 20 elem. • wym. po zlożeniu 13 x 6,5 cm

1

46

Układanki dla maluchów

# 15 elem. # wym. 60 x 40 cm

1

47

lalka szmaciana- dziewczynka

Miękka lalka do przytulania. • różne kolory włosów i ubranek, wysyłane losowo

 

• dł. 36 cm

1

48

lalka szmaciana - chłopiec

Miękka lalka do przytulania będzie nie tylko towarzyszem zabaw dla najmłodszych, ale pomoże im także opanować trudną sztukę samodzielnego ubierania się. Podczas zabawy z lalką dzieci poznają różne rodzaje zapięć: guziki, sznurówki, rzepy, suwaki, sprzączki. W komplecie z lalką znajduje się zestaw ubrań - koszulka, kurtka, buty i spodnie u chłopca lub sukienka u dziewczynki.

• dł. 50 cm

1

49

lalka + wanienka

• zestaw akcesoriów do kąpieli

• opakowanie: folia

• dostępna w dwóch kolorach, sprzedawane losowo

• dł. 16 cm

Lalka do kąpania

1

50

lalka u lekarza

Miękka lalka • dł. 30 cm

1

51

zestaw dla małej mamy

Zestaw do zabawy w dom dla malutkiej mamy w żywych i przyjaznych kolorach, z dobrej jakości materiału. Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu. Składa się z:

• łóżeczka o wym. 40 x 23 x 25 cm

• wózeczka spacerowego o wym. 44 x 27 x 56 cm

• nosidełka dla lalki o wym. 19 x 6 x 36 cm

1

52

Puzzle dla malucha wieś

• 35 elem. • wym. po złożeniu 98 x 68 cm

1

53

Puzzle - zdrowe jedzenie

Zestaw 9 wielkoformatowych puzzli edukacyjnych, składających się z 3 lub 4 elementów. Puzzle przedstawiają zdrową żywność: warzywa i owoce takie jak: pomidory, pomarańcze, brokuły, banany czy awokado. Wykonane z grubego kartonu wysokiej jakości.

• 32 elem. o wym. od 10,5 x 7,2 x 0,2 do 17 x 10,3 x 0,2 cm

• przewodnik edukacyjny

• całość w kartonowym pudełku o wym. 25 x 19 x 7,5 cm, z wyciąganym plastikowym uchwytem

1

54

Baby puzzle

Gra dla najmłodszych polegająca na złożeniu 8 obrazków zwierząt morskich. Każdy obrazek składa się z 4 puzzli, wykonanych z grubej tektury.

• łącznie 32 elem.

1

55

Autoa kolor 3 sztuki

Pojazd wyścigowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. • 1 szt. • dł. 22 cm

1

56

pojazdy ciężarowe

Zestaw 4 aut ciężarowych w różnych kolorach. • wym. 8 x 3 x 3 cm

1

57

karetka

Wykonana z tworzywa sztucznego. Podczas jazdy wydaje dźwięki, świecą światła. Otwierane tylne drzwi.

• wym. 19 x 11 x 13 cm

 

1

58

wóz strażacki

Wykonana z tworzywa sztucznego. Podczas jazdy wydaje dźwięki, świecą światła. Ruchoma drabina.

• wym. 22 x 11 x 16 cm

1

59

Wywrotka

Wykonana z tworzywa sztucznego. Plastikowe koła. Wydaje 4 rodzaje dźwięku (przyciski na boku auta), świecą światła. Podnoszona kipa.

• wym. 30 x 14 x 17 cm

• wys. z podniesioną kipą 27,5 cm

1

60

spychacz

Wykonana z tworzywa sztucznego. Plastikowe koła. Ruchoma łyżka. • wym. 17 x 7 x 7 cm

1

61

pojazd z napędem 3 sztuki

wym. 8 x 4 x 4 cm

1

62

transporter

Wydające dźwięki ciężarówki mają na kabinie 4 przyciski po naciśnięciu których pojazd miga światłami sygnałowymi i wydaje dźwięk (uruchamianego silnia, klaksonu, sygnał ostrzegawczy). Przednie koła wyposażone w mechanizm wydający dźwięk również po wyczerpaniu baterii. Wykonane z plastiku, z gumowymi kółkami na aluminiowych osiach. • brak możliwości wymiany fabrycznie zamontowanych baterii

 

• wym. ok. 39,5 x 9,5 x 11,5 cm • w zestawie 4 samochody o wym. 9 x 4,8 x 4,2 cm

1

63

jezdzik dziewczęcy

Czterokołowe jeździki dla najmłodszych • lekka, sprężysta i stabilna konstrukcja • miękkie krawędzie zabawki • kierownica z klaksonem • stabilne koła na metalowych osiach • wym. 73 x 34,9 cm x 35,5 cm • waga: 3,2 kg

1

64

jeżdzik chłopięcy

Czterokołowe jeździki dla najmłodszych • lekka, sprężysta i stabilna konstrukcja • miękkie krawędzie zabawki • kierownica z klaksonem • stabilne koła na metalowych osiach • wym. 73 x 34,9 cm x 35,5 cm • waga: 3,2 kg

1

65

łyżka zręcznościowa

1 łyżka o dł. 33 cm • 1 piłeczka • czerwona łyżka z żółtą piłką

1

66

tunel prosty

• śr. 46 cm • dł. 180 cm

1

67

Łapanie piłek

Gra zręcznościowa dla każdego. Zestaw składa się z dwóch koszyków z uchwytami, które wyposażone są w mechanizm wystrzeliwujący piłeczki. Wystarczy nacisnąć spust, a piłka poszybuje do drugiego gracza, którego zadaniem będzie złapanie jej wprost do koszyka. • 2 szt. o wym. 18 x 10,5 cm • 3 piłeczki o śr. 3 cm

1

68

Serso

Gra zręcznościowa polegająca na umieszczeniu obręczy na prętach. Wykonana z pianki. • wym. 30 x 30 x 13 cm • 5 obręczy o śr. 12 cm

1

69

Gotowi do startu

• 3 nadmuchiwane kostki - z kolorami, cyframi i symbolami ćwiczeń ruchowych o wym. 13 x 13 x 13 cm

• 25 okrągłych mat w różnych kolorach o śr. 25 cm

1

70

Tańczące kubeczki

Prosta i klasyczna gra rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową. Do zabaw swobodnych oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych. • kielich o wys. 16 cm • piłka o śr. 7,2 cm • 6 szt.

1

71

Skaczące krokodyle

Podłogowa gra, która rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Zawiera matę do gry, kolorową kostkę i znaczniki zwierząt dla graczy. Zadaniem uczestników jest przejść przez strumyk, dotrzeć bezpiecznie i jak najszybciej do wyznaczonego celu. Świetna forma aktywnej zabawy, która zachwyca wszystkich uczniów. • wym. maty 250 x 75 cm • wym. sześcianów 12 x 12 x 12 cm • dla 2-4 graczy

1

72

Chwyć jajko

 Zestaw umieszczony w poręcznej wytłoczce z tworzywa sztucznego.

• 10 jajek piankowych w dwóch kolorach, o wym. 5 x 4 cm

• 2 pary plastikowych pałeczek o dł. 18,5 cm

• od 2 graczy

1

73

Wyceluj w puszkę

10 puszek z pianki o wym. 8 x 9 cm • 6 piłeczek piankowych 6 cm

1

74

zestaw do robienia baniek mydlanych 3 szt.

Zestaw do puszczania baniek mydlanych. • płyn poj. 250 ml • 3 obręcze o śr. 17 cm • podstawka o śr. 23 cm

3

75

Dmuchana piłka

Piłka składa się z balonu i trwałego pokrowca z nylonu. Jest bardzo lekka pomimo dużej średnicy, dzięki czemu dzieci mogą ją łatwo podrzucać. Zapasowy balon w komplecie. • różne kolory, sprzedawane losowo • śr. 75 cm

1

76

Zestaw instrumentów muzycznych

Zestaw instrumentów dopasowany do półki z makatką (099258) • Tamburyn 1 szt. • Trójkąt 2 szt. • Dzwonki diatoniczne małe 1 szt. • Kastaniety z rączką 2 szt. • Marakasy 1 para • Taneczne jajka 2 pary • 5 dzwoneczków z uchwytem 1 szt. • Talerze małe 1 para • Talerze duże 1 para • Flety 2 szt. • Pałeczka z dzwoneczkami 1 szt. • Tonblok 1 szt.

1

77

Gryzak logopedyczny

gryzak logopedyczny świetnie sprawdzi się u dzieci, u których występuje wzmożone zapotrzebowanie na dostarczanie dodatkowych bodźców sensorycznych. Gryzak jest produktem medycznym, wykonany jest z materiału atestowanego, bezpiecznego dla dzieci.

Stopień twardości gryzaka: miękki

1

78

Wibrator logopedyczny

W skład zestawu wchodzą:

wibrator logopedyczny

1 x bateria

3 wymienne nasadki masujące:

Probe Tip - Miękka

Preefer Tip - Miękka

Łyżeczka końcówka - Miękka Gładka

 

79

Rękawiczki diagnostyczne

rękawiczki (niesterylne i niepudrowane)  - 100 szt

3

80

Kwestionariusz obrazkowy

Do kwestionariusza dołączonych jest:

20 Kart Mowy Dziecka, służących do zapisania wymowy osoby badanej. Druga strona tej karty służy do rejestrowania czynności wykonane

1

81

Masaż logopedyczny

Masaż logopedyczny (płyta DVD + książka)

 

82

Gra logopedyczna

Zasady gry:

1. "Logopedyczny Piotruś" - jest to prosta gra w karty przeznaczona już dla dzieci w wieku od 3-4 lat. Może w niej uczestniczyć od 2 do 5 graczy. Do gry należy wykorzystać 25 kart (12 par oraz jednego Piotrusia). Przed przystąpieniem do gry karty należy potasować a następnie rozdać kolejno wszystkim graczom. Można rozdać wszystkie karty, bądź tylko niektóre (w zależności od możliwości i wieku dziecka). Z otrzymanych kart uczestnicy wybierają i odkładają wszystkie pary. Pozostałe karty uczestnicy gry układają w "wachlarz". Następnie każdy gracz wyciąga jedną karę od osoby siedzącej po prawej stronie. Jeśli dobrana karta pasuje do pary z inną posiadaną - całą parę, tak jak w poprzedniej fazie, gracz odkłada na bok. Czynności te wykonują kolejno wszyscy gracze. Dziecko, które pierwsze pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa, natomiast dziecko, które pozostanie z Piotrusiem – przegrywa.

2. "Memory" - gra zalecana jest dla dzieci już od 3 roku życia. Może w niej uczestniczyć od 2 do 5 osób. Do gry należy wykorzystać wszystkie 13 par kart. Można też w zależności od wieku i możliwości dzieci wykorzystać mniejszą ilość par. Karty układa się obrazkami do dołu. Karty można ułożyć w rzędach, bądź luźno poukładać na stole. Następnie każdy z graczy (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) odsłania po 2 karty i głośno wymawia ich nazwę. Dziecko, które odkryje dwa takie same obrazki zabiera parę ze stołu. Wygrywa ta osoba, która na po odkryciu wszystkich kart będzie miała najwięcej zebranych par.

W zestawie znajduje się 8 talii kart.

Każda talia zawiera 26 kart.

 

                                                                                                                                             

Wydatek 2: Wyposażenie meblowe

 

LP

NAZWA

OPIS

SZT.

Dostawa wyposażenia meblowego obejmuje także montaż.

1

Szatnia

 szafki wykonane z płyty wiórowej w tonacji klonu. Wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafki wyposażone w kolorowe drzwiczki.
• wys. ławeczki 26 cm.
• 5 modułów x 2 = 10 modułów
• wym. Jednego modułu - 108,5 x 50 x 131 cm

2

2

Przewijak

Przewijak z 10 szufladami, wyposażonymi w prowadnice rolkowe. Materac (101077) sprzedawany osobno.
• wym. 65,5 x 75 x 113 cm
• wys. blatu 88 cm
• burty zabezpieczające o wys. 25 cm
• wym. 65,5 cm x 75 cm x 25 cm

1

3

Stoliki

1 stolik sześcioosobowy –blaty stołu wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Metalowe regulowane nogi stołu dostępne w 7 kolorach: czerwonym, niebieskim, jasnoniebieskim, zielonym, żółtym, białym lub aluminiowym. Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40, 46, 52 i 58 cm. • wym. 120 x 70 cm

1 stolik 4 osobowy

Stolik kwadratowy z regulowaną wysokością, blat stolika wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm.  

Wymiar blatu: 65 x 65 cm.

Metalowe regulowane nogi stołu w jednym z  7 kolorów: czerwonym, niebieskim, jasnoniebieskim, zielonym, żółtym, białym lub aluminiowym. 

 

2

4

Krzesła

10 sztuk krzesełek

Krzesełko drewniane w rozmiarze 1, 2 lub 3 oraz w pełnej gamie kolorystycznej. Oparcie oraz siedzisko w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym oraz naturalnego drewna bukowego. Krzesełko wykonane z lakierowanego drewna bukowego oraz grubej sklejki. Krzesełka wyprodukowane zostały w Polsce i objęte są aż pięcioletnią gwarancją. Krzesełko może mieć nóżki ze stopką filcową.

Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016 oraz PN-F-06009:2001

• dostępne w rozmiarach 1-3

wymiar siedziska: 32,5 x 27 cm (rozmiar 1), 32,5 x 30 cm (rozmiar 2), 36,5 x 31 cm (rozmiar 3)

• 6 kolorów

 

10

5

Regały

Zestaw regałów

nowoczesne, utrzymane w optymistycznej kolorystyce meble do żłobka. Meble nie są wysokie i posiadają zarówno półki, zamykane na drzwiczki szafeczki, szuflady jak i szafkę na różnej wielkości pojemniki plastikowe – nietypowy kształt wigwamów. Zestaw wydaje się lekki i pozytywny w odbiorze dzięki ciepłej kolorystyce i nietypowemu kształtowi.

Wymiary zestawu: 280 długość x 124cm (wysokość najwyższej szafki)

• szuflada wąska prawa/lewa - pomarańczowa, 1 szt
wym. frontu 37 x 18,3 cm

• Pojemnik duży 3 - pomarańczowy, 2 szt. Dostarczany z prowadnicami.
wym. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm • kolor pomarańczowy

• Pojemnik głęboki 2 - żółty, 2 szt. Dostarczany z prowadnicami.
wym. 31,2 x 42,7 x 15 cm • kolor żółty

• Pojemnik płytki 1 - pomarańczowy, 6 szt. Dostarczane z prowadnicami.
wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm • kolor pomarańczowy

• Pojemnik płytki 1 - żółty, 2 szt. Dostarczane z prowadnicami.
wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm • kolor żółty

• Pojemnik płytki 1 - limonka, 2 szt. Dostarczane z prowadnicami.
wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm • kolor limonkowy

• drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - żółte, 2 szt
wym. 37 x 37 cm

• drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - limonkowe, 1 szt
wym. 37 x 37 cm

 

5

6

Połka na pieluchy x 2 sztuki

2 x półka na pieluszki

Półka do zawieszenia na ścianie, z 5 przegródkami na pieluszki. Front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi, dzięki czemu pieluszki nie wypadają, ale jednocześnie zawsze widać, ile zostało ich w przegródce. Otwory o wysokości 2,5 cm pozwalają na swobodne wyciąganie pieluch. Górna, otwierana klapa wyposażona w zawiasy z mechanizmem zwalniającym, co uniemożliwia przytrzaśnięcie palców. Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w odcieniu klonu. •

2

7.

Łóżeczka x 10 sztuk

Łóżeczko -  maksymalne obciążenie 60 kg • wym. 134 x 60 x 15 cm

10

8.

Materac x 10 sztuk

Materace bawełniane, wymiarem dopasowane do łóżeczek przedszkolnych (501002-501005).
• wym. 125,5 x 51,5 x 5 cm

10

9.

Pościel

Komplet stanowią: poduszka, kołderka oraz prześcieradło z gumką. Pościel może być prana w pralce, w temp. 40 stopni.
• różne wzory
• wym. kołderki 80 x 120 cm
• wym. poduszki 35 x 50 cm
• wym. prześcieradła 146 x 65 cm
• niebieska/różowa

10

10.

Szafa na pościel i łóżeczka

Szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek oraz pościeli. W górnej części znajdują się przegródki na pościel, w dolnej jest miejsce na łóżeczka. Szafka nie posiada cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w szafie. Dla zwiększenia stabilności należy przykręcić ją bezpośrednio do podłogi. Elementy mocujące są w zestawie. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem multiplex ABS. W tylnej ścianie każdego schowka na pościel otwór wentylacyjny o śr. 3,4 cm
• wym. użytkowe części na łóżeczka: 134,4 x 64,4 x 98 cm
• wym. przegródki na pościel: 44,6 x 65,4 x 16,8 cm
• wym. 142,2 x 68,4 x 202,5 cm

1

11.

Biurko

• wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm, z kolorowymi elementami z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną

Szafka wyposażona w zamek oraz drzwiczki z zawiasem 90 stopni
• wym. 120 x 60 x 76 cm
• wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm
• wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm
• wym. frontu szafki 37 x 37 cm
• wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm

1

12.

Dywan

Dywan –doskonałe miejsce zabaw. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.
• wysokość runa: 7 mm
• wym. 2 x 2 m

1

13.

Parawan

Kolorowy parawan z wesołym motywem. Pozwalana dekorowanie pomieszczeń, dzielenie przestrzeni itp.
• wym. 92 x 40 x 77 cm

1

14.

Pufy

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki.
• śr. 35 cm
• wys. 30 cm

4

15.

Poduchy

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, spełniają funkcję dekoracyjną, rozwijają wyobraźnię dziecka oraz stanowią podparcie dla ciała.
• wym. 70 x 80 cm

4

16.

Poduszki

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. Wymiarem dopasowane do stojaka na poduszki (100174 lub 100937).
• śr. 35 cm
• wys. 3 cm
• śr. 35 cm

1 zestaw - 10 sztuk

17.

Mata

Sensoryczna mata, wykonana z pianki pokrytej trudnopalną tkaniną. Dodatkowe, sensoryczne elementy (miękkie i szeleszczące) pokryte tkaniną bawełnianą. W muszli ukryta jest piszczałka. Na siatkę doszyty jest biały tiul. Na macie znajdują się lusterka wykonane z tworzywa sztucznego.
• śr. lusterek 14 cm
• śr. siatki 82 cm
• śr. 140 cm
• gr. 2 cm

1

18.

Piankowy samolocik

Miękki i bezpieczny kącik, wspaniała zachęta do spontanicznej zabawy i aktywności ruchowej. Radosna kolorystyka i ciekawe zestawienie barw wprowadzają przyjazny klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym miejscem zabaw wszystkich maluchów. Materace i kolorowe elementy zostały wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania i pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga dzieci. Elementy kącika można dowolnie wymieniać i łączyć w różne kombinacje, w zależności od potrzeb i upodobań. Mogą także służyć jako oddzielne zabawki.
• grubość elem. 20 cm
• wym. 68 x 37 cm
• wym. skrzydeł 18 x 13 cm

1

19.

Piankowa drabinka

Pianki obszyte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości. Można łączyć je ze sobą w różnych konfiguracjach, za pomocą rzepów. Elementy pozwolą stworzyć tor przeszkód dla maluchów, które zaczynają ćwiczyć i rozwijać swoją koordynację ruchową. Pianki są kompatybilne z Zestawem pianek malucha (101237).
• przyszyte półwałeczki, obszyte trwałą tkaniną
• wym. 60 x 50 x 20 cm
• wym. 60 x 50 x 20 cm

1

 

Zadanie 3 –urządzenia placu zabaw                                                         

l.p

Nazwa

Opis

ilość

1.

Plac zabaw

Klasyczny bujak doskonale wtapiający się w strukturę każdego placu zabaw. Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 27 x 100 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 400 cm; Wysokość całkowita: 85 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.

2

                                                                              

 

 

Galeria

 

Regulamin projektu p.n. ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi

Wyjaśnienie pojęć

Projekt – Projekt pt. ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Beneficjent- Małgorzata Lotko INTEGROOM  NIP: 7721172462

Kandydat – osoba, która zadeklarowała swój udział w Projekcie, złożyła Formularz rekrutacyjny oraz dokumenty weryfikujące spełnienie wymogów uczestnictwa w Projekcie

Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie po podpisaniu dokumentacji rekrutacyjnych, oświadczeń i umowy.

Dane osobowe – oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  Dziennik Ustaw 2018 poz. 1000 z póź. Zm.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie, które wykonuje się w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

Żłobek-jedna z form opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3, której zadaniem jest zapewnienie

dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.  Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi i w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony, jeżeli zachodzi ważna i uzasadniona konieczność (np. rodzice muszą zostać dłużej w pracy albo pójść do  lekarza  po  pracy).  W żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci. Ponadto w  żłobku,  do  którego  uczęszcza  więcej  niż  dwadzieścioro  dzieci,  zatrudnia  się  przynajmniej  jedną pielęgniarkę lub położną. Szczegółowe zadania oraz wymagania, odnośnie żłobków reguluje Ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Osoba bezrobotna - osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia.  Definicja  uwzględnia  osoby  zarejestrowane  jako  bezrobotne  zgodnie  z  krajowymi przepisami,  nawet  jeżeli  nie  spełniają  one  wszystkich  trzech  kryteriów. Osobami  bezrobotnymi są zarówno  osoby  bezrobotne  w  rozumieniu  badania  aktywności ekonomicznej  ludności,  jak  i  osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które  są  bezrobotne  w rozumieniu  niniejszej  definicji  (nie pobierają  świadczeń  z  tytułu  urlopu),  są również  osobami  bezrobotnymi w  rozumieniu Wytycznych  w  zakresie  przedsięwzięć  z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Osoba  bierna  zawodowo–osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie

pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w  pracy,  spowodowana  opieką  nad  dzieckiem  w  okresie,  który  nie  mieści  się  w ramach  urlopu macierzyńskiego  lub  urlopu  rodzicielskiego),  są  uznawane  za  bierne  zawodowo,  chyba  że  są zarejestrowane  już  jako  bezrobotne  (wówczas  status  bezrobotnego  ma pierwszeństwo). Studenci studiów  stacjonarnych  uznawani  są  za  osoby  bierne  zawodowo.

Osoby  prowadzące  działalność gospodarczą na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność)  nie  są  uznawane  za  bierne  zawodowo,    w  rozumieniu Wytycznych   w   zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.osoba długotrwale bezrobotna–definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

młodzież  (<25  lat) –osoby  bezrobotne  nieprzerwanie  przez  okres  ponad  6  miesięcy(>6 miesięcy),

dorośli (25 lat lub więcej) –osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoba  pracująca-osoba  w  wieku  15  lat  i  więcej,  która  wykonuje  pracę,  za  którą  otrzymuje

wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub

własną  działalność,  która  jednak  chwilowo  nie  pracowała  ze  względu  na  np.  chorobę,  urlop,  spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek –prowadząca  działalność  gospodarczą,  gospodarstwo  rolne  lub  praktykę  zawodową -jest  również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu

uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;

 1.  
 2. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki

zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest  za  osobę  pracującą,  jeżeli  wykonywaną  przez  siebie  pracą wnosi  bezpośredni  wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Osoba  przebywająca  na  urlopie  macierzyńskim/rodzicielskim  (rozumianym  jako  świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawana za „osobę pracującą”

Osoby z niepełnosprawnościami–osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z  zaburzeniami  psychicznymi,  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  19sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia psychicznego tj. osoby legitymujące się:

-orzeczeniem  o  zakwalifikowaniu  przez  organy  orzekające  do  jednego  z  trzech  stopni niepełnosprawności albo o całkowitej  lub częściowej niezdolności do pracy, na podstawie odrębnych przepisów;

-orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem przez daną osobę 16. roku życia;

-osoby z zaburzeniami psychicznymi (również zdefiniowanej ustawowo).

W przypadku projektów realizowanych w celu tematycznym 10 osoba z niepełnosprawnością to również uczeń  albo  dziecko  w  wieku  przedszkolnym,  posiadające  orzeczenie  o  potrzebie kształcenia specjalnego,  wydane  ze  względu  na  dany  rodzaj  niepełnosprawności,  oraz  dzieci  i młodzież, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydawane ze względu na niepełnosprawność  intelektualną  w  stopniu  głębokim. Orzeczenia  te  są  wydawane  przez  zespół orzekający  działający  w  publicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej,    w    tym    poradni specjalistycznej

 

 

II INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021
 2. Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (dalej: DZ) rozumiany jako umożliwienie utrzymania zatrudnienia oraz zwiększenia szans na zatrudnienie dla łącznie 10 os. (10K) w tym 5K sprawujących opiekę nad Dz. z N ( dzieckiem z niepełnosprawnością), które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie miasta Łódź (wg KC),z tego 5os. (50%GD,) pracujących, sprawujących opiekę nad DZ oraz 5os. (50%GD,) bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy, poprzez utworzenie 10 nowych m-c w żłobku terapeutycznym i realizację opieki nad dziećmi w okresie od 02.11.2019 do 31.08.2021r
 3. Zasady i tryb funkcjonowania placówki określa statut.
 4.  
 5. Koszt udziału w projekcie to 105 zł miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca.
 6. Na opłatę w wysokości 105 zł składa się część opłaty zawyżywienia dziecka uśrednione w skali miesiąca.
 7. Kwota stawki żywieniowej wynosi 12 zł dziennie i pokrywana jest z wpłat rodziców oraz finansowana jest ze środków EFS.
 8. Wpłaty rodziców z tytułu wyżywienia dzieci stanowią wkład własny w projekcie
 9. Pozostałe koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi wżłobku na czas realizacji projektu będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjnezobowiązanajest do zapoznaniasię z niniejszym regulaminemrekrutacjiizaakceptowaniajegopostanowieńw przyjętym w brzmieniu.
 11. Wpłaty dokonywane są w siedzibie Żłobka do 10 dnia każdego miesiąca.
 12.  

 

 III ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 1. Do projektu zostanie przyjętych 10 osób / 10 kobiet, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie Miasta Łódź – opiekunek prawnych dzieci w wieku do lat 3 w tym
 • 5 kobiet - opiekunek prawnych sprawujących opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnościami w wieku do lat 3, które są bezrobotne lub bierne zawodowo.
 • 5 kobiet –opiekunek prawnych sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, które pracują/są zatrudnione.

 

 1. Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do opiekunek prawnych dzieci , którzy spełniają poniższe warunki:
  • Zamieszkują na terenie na terenie Miasta Łódź w rozumieniu przepisów KC lub wykonują pracę na terenie Miasta Łódź.
  • W przypadku osób pracujących do projektu może być przyjęta osoba nie zamieszkująca na terenie Miasta Łodzi, ale musi ona wykonywać pracę na terenie Miasta Łodzi.
 2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Pierwszy nabór trwa do 20.10.2019. W przypadku równości w punktacji decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne po terminie przyjmowane są na listę rezerwową. W przypadku konieczności wyłonienia kolejnej osoby, o jej zakwalifikowaniu decyduje największa liczba punktów uzyskana na etapie rekrutacji w etapie II.

 

 1. Etap I FORMALNY: Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie czytelnie i kompletnie wypełnionych oraz własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie, Potulna 3 Łódź
 •  
 •  
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka/opinia o zaburzeniach rozwoju/orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju/ jeśli dotyczy dziecka lub opiekuna prawnego
 • Osoby posiadające status osoby bezrobotnej załączają aktualne Zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej
 • Osoby przebywające na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim dołączają aktualne zaświadczenie od pracodawcy.
 • Osoby pracujące przedstawiają aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Brak dostarczenia poprawnie wypełnionych dokumentów wraz z dokumentami potwierdzającymi status na rynku pracy opiekuna prawnego powoduje odrzucenie wniosku o miejsce w żłobku. Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty, osobiście lub w formie skanu podpisanych dokumentów na adres:  projekt.integroom@interia.pl

 

 1. Etap II MERYTORYCZNY: Po przedłożeniu wszystkich  kompletnych dokumentów z etapu I o przyjęciu do projektu decyduje liczba uzyskanych punktów wg. kryteriów:
 • 3 pkt. kobieta samotnie wychowujący dziecko.
 • 2 pkt. Kobieta będąca opiekunem dziecka jest osobą z niepełnosprawnością
 • 1 pkt. W rodzinie jest 2 dzieci
 • 2 pkt. W rodzinie jest 3 dzieci
 • W przypadku równej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń tj. data na formularzu zgłoszeniowym.

 

 1. Po zakończeniu etapu II tworzona jest lista osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa. Wyznacza się termin podpisania umowy.
 2. O zakwalifikowaniu do projektu ostatecznie decyduje podpisanie umowy wraz z oświadczeniami.
 3. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej żłobka. W przypadku osób z niepełnosprawnościami udzielamy wyjaśnień zapewniając wt. Potrzeb tłumacza migowego.Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze zgłoszenie i umówienie spotkania.
 4. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia następującego wsparcia osobie uczestniczącej w projekcie – rodzicowi dziecka/opiekunowi prawnemu dziecka w wiekudo 3 lat:
  • umożliwienie godzenia życia zawodowego oraz rodzinnego poprzez zapewnienie opieki dla dzieci w ramach żłobka.
  • prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci od poniedziałku do piątku.
  • Rozwiązania wprowadzone w ramach Projektu pozwolą uczestniczkom Projektu na elastyczne i efektywne łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.
 5. Zapewnienie opieki nad dzieckiem będzie odbywało się zgodnie z zapisami Statutu żłobka.
 6.  Wterminiedo4tygodniodzakończeniaudziałuwProjekcieuczestnik projektu przekaże Beneficjentowidane dotyczące jegostatusunarynkupracyorazinformacjenatematudziałuwkształceniulub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. ( załącznik nr 4 do regulaminu)
 7. Po podpisaniu umowy, Uczestnik projektu zobowiązany jest przekazać informację Beneficjentowi o zmianie jego statusu na rynku pracy w ciągu 7 dni. ( wg. wzoru zał. nr 3 do regulaminu)
 8. Rozwiązanie umowy zawartej między Beneficjentem a uczestnikiem projektu może nastąpić poprzez jej wypowiedzenie. Uczestnik projektu w celu wypowiedzenia umowy dostarcza do biura projektu wypełniony załącznik nr 5 do regulaminu.
 9. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym w szczególności regulujących opiekę nad dziećmi do lat 3 tj.  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) z póź. Zm., Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) z póź. Zm. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji

 

1. formularz zgłoszeniowy,

2. umowa wraz  z oświadczeniem

3. informacja o zmianie statusu na rynku pracy w trakcie trwania projektu,

4. Informacja  o statusie na rynku pracy składane przez uczestnika projektu do  4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie,

5. wniosek o wypowiedzenie umowy.

Taka  sytuacja  ma  miejsce  w  momencie  gdy  np.  osoba  bezrobotna  urodziła  dziecko,  niemniej  w związku  z  tym,  iż  jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.

Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z  tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba,  że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną

Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).„Zatrudnienie  subsydiowane”  jest  uznawane  za  "zatrudnienie”.  Należy  je  rozumieć  jako  zachętę  do  zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i  innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku pracy, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy są pokrywane przez określony czas ze środków publicznych.