ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY

ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi

 

ul. Potulna 3; 93-319 Łódź; tel. 796 – 585 – 467 adres e-mail: projekt.integroom@interia.pl

 

„Misiaczkowo” to fantastyczne miejsce, w którym Państwa dziecko spędzi niezapomniane chwile swojego dzieciństwa. Priorytetem jest zapewnienie naszym milusińskim bezpiecznych warunków do zabawy, rozwijania zdolności, wspomagania rozwoju, usamodzielniania się.

 

Zapewniamy przyjazną, domową atmosferę – pobyt w 10 osobowej grupie pozwoli na indywidualne podejście do każdego z podopiecznych.

 

Projekt ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Realizowany jest w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021

 

Koszt udziału w projekcie to 105 zł miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca.

 

Jesteśmy placówką przygotowaną na wyzwania rozwojowe u maluchów. Dla podopiecznych potrzebujących wsparcia terapeutycznego zapewniamy terapię logopedyczną oraz terapię integracji sensorycznej w ramach opłaty 105 zł.

 

Zasady i tryb funkcjonowania placówki określa statut.

 

Dzienna stawka żywieniowa to 12 zł.

 

 

 

Galeria

 

Regulamin projektu p.n. ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi

Wyjaśnienie pojęć

Projekt – Projekt pt. ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Beneficjent- Małgorzata Lotko INTEGROOM  NIP: 7721172462

Kandydat – osoba, która zadeklarowała swój udział w Projekcie, złożyła Formularz rekrutacyjny oraz dokumenty weryfikujące spełnienie wymogów uczestnictwa w Projekcie

Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie po podpisaniu dokumentacji rekrutacyjnych, oświadczeń i umowy.

Dane osobowe – oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  Dziennik Ustaw 2018 poz. 1000 z póź. Zm.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie, które wykonuje się w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

Żłobek-jedna z form opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3, której zadaniem jest zapewnienie

dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.  Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi i w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony, jeżeli zachodzi ważna i uzasadniona konieczność (np. rodzice muszą zostać dłużej w pracy albo pójść do  lekarza  po  pracy).  W żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci. Ponadto w  żłobku,  do  którego  uczęszcza  więcej  niż  dwadzieścioro  dzieci,  zatrudnia  się  przynajmniej  jedną pielęgniarkę lub położną. Szczegółowe zadania oraz wymagania, odnośnie żłobków reguluje Ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Osoba bezrobotna - osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia.  Definicja  uwzględnia  osoby  zarejestrowane  jako  bezrobotne  zgodnie  z  krajowymi przepisami,  nawet  jeżeli  nie  spełniają  one  wszystkich  trzech  kryteriów. Osobami  bezrobotnymi są zarówno  osoby  bezrobotne  w  rozumieniu  badania  aktywności ekonomicznej  ludności,  jak  i  osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które  są  bezrobotne  w rozumieniu  niniejszej  definicji  (nie pobierają  świadczeń  z  tytułu  urlopu),  są również  osobami  bezrobotnymi w  rozumieniu Wytycznych  w  zakresie  przedsięwzięć  z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Osoba  bierna  zawodowo–osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie

pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w  pracy,  spowodowana  opieką  nad  dzieckiem  w  okresie,  który  nie  mieści  się  w ramach  urlopu macierzyńskiego  lub  urlopu  rodzicielskiego),  są  uznawane  za  bierne  zawodowo,  chyba  że  są zarejestrowane  już  jako  bezrobotne  (wówczas  status  bezrobotnego  ma pierwszeństwo). Studenci studiów  stacjonarnych  uznawani  są  za  osoby  bierne  zawodowo.

Osoby  prowadzące  działalność gospodarczą na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność)  nie  są  uznawane  za  bierne  zawodowo,    w  rozumieniu Wytycznych   w   zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.osoba długotrwale bezrobotna–definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

młodzież  (<25  lat) –osoby  bezrobotne  nieprzerwanie  przez  okres  ponad  6  miesięcy(>6 miesięcy),

dorośli (25 lat lub więcej) –osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoba  pracująca-osoba  w  wieku  15  lat  i  więcej,  która  wykonuje  pracę,  za  którą  otrzymuje

wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub

własną  działalność,  która  jednak  chwilowo  nie  pracowała  ze  względu  na  np.  chorobę,  urlop,  spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek –prowadząca  działalność  gospodarczą,  gospodarstwo  rolne  lub  praktykę  zawodową -jest  również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu

uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;

 1.  
 2. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki

zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest  za  osobę  pracującą,  jeżeli  wykonywaną  przez  siebie  pracą wnosi  bezpośredni  wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Osoba  przebywająca  na  urlopie  macierzyńskim/rodzicielskim  (rozumianym  jako  świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawana za „osobę pracującą”

Osoby z niepełnosprawnościami–osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z  zaburzeniami  psychicznymi,  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  19sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia psychicznego tj. osoby legitymujące się:

-orzeczeniem  o  zakwalifikowaniu  przez  organy  orzekające  do  jednego  z  trzech  stopni niepełnosprawności albo o całkowitej  lub częściowej niezdolności do pracy, na podstawie odrębnych przepisów;

-orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem przez daną osobę 16. roku życia;

-osoby z zaburzeniami psychicznymi (również zdefiniowanej ustawowo).

W przypadku projektów realizowanych w celu tematycznym 10 osoba z niepełnosprawnością to również uczeń  albo  dziecko  w  wieku  przedszkolnym,  posiadające  orzeczenie  o  potrzebie kształcenia specjalnego,  wydane  ze  względu  na  dany  rodzaj  niepełnosprawności,  oraz  dzieci  i młodzież, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydawane ze względu na niepełnosprawność  intelektualną  w  stopniu  głębokim. Orzeczenia  te  są  wydawane  przez  zespół orzekający  działający  w  publicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej,    w    tym    poradni specjalistycznej

 

 

II INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021
 2. Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (dalej: DZ) rozumiany jako umożliwienie utrzymania zatrudnienia oraz zwiększenia szans na zatrudnienie dla łącznie 10 os. (10K) w tym 5K sprawujących opiekę nad Dz. z N ( dzieckiem z niepełnosprawnością), które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie miasta Łódź (wg KC),z tego 5os. (50%GD,) pracujących, sprawujących opiekę nad DZ oraz 5os. (50%GD,) bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy, poprzez utworzenie 10 nowych m-c w żłobku terapeutycznym i realizację opieki nad dziećmi w okresie od 02.11.2019 do 31.08.2021r
 3. Zasady i tryb funkcjonowania placówki określa statut.
 4.  
 5. Koszt udziału w projekcie to 105 zł miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca.
 6. Na opłatę w wysokości 105 zł składa się część opłaty zawyżywienia dziecka uśrednione w skali miesiąca.
 7. Kwota stawki żywieniowej wynosi 12 zł dziennie i pokrywana jest z wpłat rodziców oraz finansowana jest ze środków EFS.
 8. Wpłaty rodziców z tytułu wyżywienia dzieci stanowią wkład własny w projekcie
 9. Pozostałe koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi wżłobku na czas realizacji projektu będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjnezobowiązanajest do zapoznaniasię z niniejszym regulaminemrekrutacjiizaakceptowaniajegopostanowieńw przyjętym w brzmieniu.
 11. Wpłaty dokonywane są w siedzibie Żłobka do 10 dnia każdego miesiąca.
 12.  

 

 III ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 1. Do projektu zostanie przyjętych 10 osób / 10 kobiet, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie Miasta Łódź – opiekunek prawnych dzieci w wieku do lat 3 w tym
 • 5 kobiet - opiekunek prawnych sprawujących opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnościami w wieku do lat 3, które są bezrobotne lub bierne zawodowo.
 • 5 kobiet –opiekunek prawnych sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, które pracują/są zatrudnione.

 

 1. Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do opiekunek prawnych dzieci , którzy spełniają poniższe warunki:
  • Zamieszkują na terenie na terenie Miasta Łódź w rozumieniu przepisów KC lub wykonują pracę na terenie Miasta Łódź.
  • W przypadku osób pracujących do projektu może być przyjęta osoba nie zamieszkująca na terenie Miasta Łodzi, ale musi ona wykonywać pracę na terenie Miasta Łodzi.
 2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Pierwszy nabór trwa do 20.10.2019. W przypadku równości w punktacji decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne po terminie przyjmowane są na listę rezerwową. W przypadku konieczności wyłonienia kolejnej osoby, o jej zakwalifikowaniu decyduje największa liczba punktów uzyskana na etapie rekrutacji w etapie II.

 

 1. Etap I FORMALNY: Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie czytelnie i kompletnie wypełnionych oraz własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie, Potulna 3 Łódź
 •  
 •  
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka/opinia o zaburzeniach rozwoju/orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju/ jeśli dotyczy dziecka lub opiekuna prawnego
 • Osoby posiadające status osoby bezrobotnej załączają aktualne Zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej
 • Osoby przebywające na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim dołączają aktualne zaświadczenie od pracodawcy.
 • Osoby pracujące przedstawiają aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Brak dostarczenia poprawnie wypełnionych dokumentów wraz z dokumentami potwierdzającymi status na rynku pracy opiekuna prawnego powoduje odrzucenie wniosku o miejsce w żłobku. Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty, osobiście lub w formie skanu podpisanych dokumentów na adres:  projekt.integroom@interia.pl

 

 1. Etap II MERYTORYCZNY: Po przedłożeniu wszystkich  kompletnych dokumentów z etapu I o przyjęciu do projektu decyduje liczba uzyskanych punktów wg. kryteriów:
 • 3 pkt. kobieta samotnie wychowujący dziecko.
 • 2 pkt. Kobieta będąca opiekunem dziecka jest osobą z niepełnosprawnością
 • 1 pkt. W rodzinie jest 2 dzieci
 • 2 pkt. W rodzinie jest 3 dzieci
 • W przypadku równej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń tj. data na formularzu zgłoszeniowym.

 

 1. Po zakończeniu etapu II tworzona jest lista osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa. Wyznacza się termin podpisania umowy.
 2. O zakwalifikowaniu do projektu ostatecznie decyduje podpisanie umowy wraz z oświadczeniami.
 3. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej żłobka. W przypadku osób z niepełnosprawnościami udzielamy wyjaśnień zapewniając wt. Potrzeb tłumacza migowego.Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze zgłoszenie i umówienie spotkania.
 4. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia następującego wsparcia osobie uczestniczącej w projekcie – rodzicowi dziecka/opiekunowi prawnemu dziecka w wiekudo 3 lat:
  • umożliwienie godzenia życia zawodowego oraz rodzinnego poprzez zapewnienie opieki dla dzieci w ramach żłobka.
  • prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci od poniedziałku do piątku.
  • Rozwiązania wprowadzone w ramach Projektu pozwolą uczestniczkom Projektu na elastyczne i efektywne łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.
 5. Zapewnienie opieki nad dzieckiem będzie odbywało się zgodnie z zapisami Statutu żłobka.
 6.  Wterminiedo4tygodniodzakończeniaudziałuwProjekcieuczestnik projektu przekaże Beneficjentowidane dotyczące jegostatusunarynkupracyorazinformacjenatematudziałuwkształceniulub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. ( załącznik nr 4 do regulaminu)
 7. Po podpisaniu umowy, Uczestnik projektu zobowiązany jest przekazać informację Beneficjentowi o zmianie jego statusu na rynku pracy w ciągu 7 dni. ( wg. wzoru zał. nr 3 do regulaminu)
 8. Rozwiązanie umowy zawartej między Beneficjentem a uczestnikiem projektu może nastąpić poprzez jej wypowiedzenie. Uczestnik projektu w celu wypowiedzenia umowy dostarcza do biura projektu wypełniony załącznik nr 5 do regulaminu.
 9. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym w szczególności regulujących opiekę nad dziećmi do lat 3 tj.  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) z póź. Zm., Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) z póź. Zm. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji

 

1. formularz zgłoszeniowy,

2. umowa wraz  z oświadczeniem

3. informacja o zmianie statusu na rynku pracy w trakcie trwania projektu,

4. Informacja  o statusie na rynku pracy składane przez uczestnika projektu do  4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie,

5. wniosek o wypowiedzenie umowy.

Taka  sytuacja  ma  miejsce  w  momencie  gdy  np.  osoba  bezrobotna  urodziła  dziecko,  niemniej  w związku  z  tym,  iż  jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.

Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z  tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba,  że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną

Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).„Zatrudnienie  subsydiowane”  jest  uznawane  za  "zatrudnienie”.  Należy  je  rozumieć  jako  zachętę  do  zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i  innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku pracy, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy są pokrywane przez określony czas ze środków publicznych.

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUNŃSCZYCH W PROJEKCIE  ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi

Umowa zawarta w dniu 02.11.2019

 

  Małgorzata Lotko INTEGROOM  NIP: 7721172462 zwanym w dalszej treści umowy  Żłobkiem

a

 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………….…………PESEL……………………………………………………………………

 

Zamieszkałą/zamieszkałym w ………..……….………………………………………………………………………………………………………….

 

Ulica Będąca/y opiekunem/opiekunką prawną  Matką/Ojcem/ dziecka

 

Imię i Nazwisko Dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 1 Przedmiot Umowy

 1.  
 2.  
 3. Żłobek czynny będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, również w okresie wakacji i ferii zimowych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Zobowiązania stron

 1. w wykonaniu Umowy zobowiązuje się do:
 • Zapewnienia właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz fachowej opieki ze strony personelu żłobka posiadającego odpowiedniekwalifikacje.
 • Organizowania i prowadzenia zajęć ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, zajęć tematycznych,dydaktycznych, stymulujących indywidualny rozwójpsychomotoryczny,uwzględniającychindywidualne potrzeby,wtymdzieci niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
 •  
 • Zapewnienia dzieciom racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowew Żłobku z uwzględnieniemzasadzdrowegożywienia,
 • Zapewnienia dzieciom pobytu na świeżym powietrzu

2. Uczestnik Projektu

Zobowiązuje się współdziałać z kadrą Żłobka w zakresie potrzebnym do prawidłowej realizacji Projektu w ramach funkcjonowania Żłobka, a w szczególności do:

 •  
 •  
 • Przyprowadzania oraz odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez pełnoletnią osobę pisemnie upoważnioną podpisanym oświadczeniem przez Rodzica/Opiekuna prawnego lub osoby przez niego upoważnionej.
 •  
 • Przyprowadzania do żłobka dziecka wyłącznie zdrowego.
 • Bieżącego aktualizowania swoich danych oraz danych dziecka, w szczególności w zakresie miejsca zamieszkania i telefonu kontaktowego.
 • Niezwłocznego informowania o wszelkich przeszkodach mogących wpłynąć na udział Uczestnika w Projekcie.

§ 3 Oświadczenia Stron

 1. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem udziału w Projekcie i zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone.
 2.  
 3. W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną.
 4. Uczestnik Projektu powierza Żłobkowi w celu wykonania Umowy, tj. w celu realizacji Projektu, przetwarzanie swoich i swojego dziecka danych osobowych.
 5.  

 

§ 4 Koszty

 1. Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 1 roku życia do 3 lat.
 2. Koszt udziału w projekcie to 105 zł miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca.
 3. Na opłatę w wysokości 105 zł składa się część opłaty za wyżywienia dziecka uśrednione w skali miesiąca.
 4. Kwota stawki żywieniowej wynosi 12 zł dziennie i pokrywana jest z wpłat rodziców oraz finansowana jest ze środków EFS.
 5. Wpłaty rodziców z tytułu wyżywienia dzieci stanowią wkład własny w projekcie
 6. Pozostałe koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi wżłobku na czas realizacji projektu będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 5 Daty i terminy

1.  Umowa zostaje zawarta na czas pobytu dziecka w żłobku, nie dłużej jednak, niż do dnia 31.08.2021r.

§ 6 Rozwiązanie Umowy

 1. Żłobek może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
 •  
 • zatajenia lub podania nieprawdziwych, ważnych informacji dotyczących dziecka, które zakłócają jego funkcjonowanie w grupie,
 • nieusprawiedliwionej (braku informacji od opiekuna prawnego lub braku kontaktu) nieobecnościdzieckapowyżej14dni odmomentu zaprzestania przyprowadzania dziecka do żłobka
 •  
 1.  
 2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby odpowiadała postanowieniom Umowy o dofinansowanie Projektu.
 2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jest prawo polskie.
 3.  

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa  sporządzona  została  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla każdej ze Stron.

 

 

 

        ………………………………..                                                                                      ………………………………..

          Uczestnik Projektu                                                                                                   Projektodawca

 

 

Zał. 5 do umowy o dofinansowanie

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn.  ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, co następuje

 

 1. W terminie 4 tygodni po zakończenia udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 2. W terminie do .............. od zakończenia udziału w Projekcie dostarczę Beneficjentowi dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej.*

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości co następuje:

 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 

 1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których danedotyczą,przetwarzanychwramachRegionalnegoProgramuOperacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

b) Minister właściwy ds.rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych przetwarzanych w„Centralnymsystemieteleinformatycznymwspierającymrealizacjęprogramów operacyjnych”.

 

 1. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:

a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -iod@lodzkie.pl

b) wzakresiezbioru danychosobowychprzetwarzanychw„Centralnymsystemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych” -iod@miir.gov.pllub adres poczty ........nie dotyczy......... (gdy ma to zastosowanie -należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta).

 

 1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 1. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g i h oraz i (litery h i i dotyczą projektów z obszaru zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 -dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiegonalata2014-2020na podstawie:
 1.  
 •  
 •  
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółoweprzepisywykonawczedorozporządzeniaParlamentu
 •  
 1. Odbiorcą moich danych jest:
 • Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego,ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • Instytucja Zarządzająca -Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
 • Małgorzata Lotko INTEGROOM al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, nr budynku: 97, nr lokalu: 44, Kod pocztowy: 94-050 (nazwa i adres Beneficjenta),
 • podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu -..................... .....................nie dotyczy.................................. (nazwa i adres ww. podmiotów).

 

Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  realizującym  badania  ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać  również powierzone  specjalistycznym  firmom,  realizującym  na  zlecenie  Administratora, Instytucji  Zarządzającej,  oraz  Beneficjenta  kontrole  i  audyt  w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 1.  
 2.  
 3.  
 4. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jestPrezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5.  
 6. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowania.

 

Łódź, 2019-11-02-……………………                  

                      ……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

                 CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU**

 

* Dotyczy wyłącznie Projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których istnieje obowiązek monitorowania efektywności zatrudnieniowej.

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

 

Informacja  o statusie na rynku pracy

Składane przez uczestnika projektu do  4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie

 

 

Imię i nazwisko

 

 

Nr pesel

 

 

Status na rynku pracy rodzica/opiekuna (należy zaznaczyć zgodnie z definicjami z regulaminu)

 

Zostałam poinformowana ze projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŁ 2014-2020

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oraz odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz treści art. 25, art. 26 i art. 27 Kodeksu Cywilnego Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym, umowie oraz oświadczeniach są prawdziwe.

 

                                                                                                                                                                                                                      (podpis obligatoryjny)…………..............................................

Data, podpis uczestnika projektu

 

 

Oświadczenia o statusie na rynku pracy

(proszę wybrać oświadczenie odpowiadające Pani/Pana statusowi na rynku pracy)

 

 

 • Oświadczam, że jestem osobą pracującą. Załączam zaświadczenie potwierdzające mój status na rynku pracy.

 

 

       ……………………………….....................

     Data, podpis uczestnika projektu

 

 

 

 • Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Załączam zaświadczenie potwierdzające mój status na rynku pracy.

 

                                                                                                        

  …………………….……….....................

   Data, podpis uczestnika projektu

 

 

 

 • Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo.

 

  …………………….……….....................

  Data, podpis uczestnika projektu

 

 

 

 • Oświadczam, że w okresie realizacji projektupodjęłam kształcenie lub szkolenie w ( proszę wpisać

 

nazwę instytucji) …………………………………………………………………………….………………………………………….………….

 •  

dołączam dokument potwierdzający ( nazwa dokumentu)……………………………………………………………………..

 

Planowany termin zakończenia kształcenia lub szkolenia……………………………………………………………………….

 

 

 

 …………………….……….....................

  Data, podpis uczestnika projektu

 

 

 

 • Oświadczam, iż jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP. Jestem osobą pozostającą bez pracy, która aktywnie poszukuje pracy, a w okresie od przystąpienia do projektu aktywnie poszukiwałam/em pracy.

 

 

Proszę zaznaczyć jeśli dotyczy:

 

q uczestniczyłam w rozmowach kwalifikacyjnych :

 

Proszę wskazać podmiot/podmioty  w którym odbyła się rozmowa kwalifikacyjna:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…

 

 

q Podjęłam inne aktywności w celu znalezienia zatrudnienia:

 

      q wysyłka CV przez Internet do potencjalnych pracodawców

 

      q zgłoszenie do prywatnych agencji pracy  ( proszę wskazać nazwę agencji………………………………………………..)

 

      q zostałam/zostałem wolontariuszem

 

      q Inne proszę napisać jakie

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………….……….....................

  Data, podpis uczestnika projektu