banner
Aktualności

Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Niepublicznym Żłobku Terapeutycznym "Misiaczkowo"w Łodzi

w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania żłobków - w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 

 • Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w  Żłobku Terapeutycznym „Misiaczkowo” zwanego dalej placówką, odpowiada Dyrektor: Małgorzata Lotko.

 • W placówce stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej umieszczone na stronie internetowej placówki .

Z dniem 11 maja 2020 roku wprowadza się następujące procedury:

 

Organizacja pracy placówki:

 • Czas pracy placówki – placówka będzie otwarta w godzinach 7.00-17.00. Każda grupa będzie pozostawała pod opieką wyznaczonych Opiekunów przez cały dzień.
 • Prosimy o przyprowadzanie Dzieci w godzinach 7.00-8.15, o godzinie 9.15 następować będzie dezynfekcja całej szatni i przestrzeni, w której przebywają Rodzice.
 • Prosimy o informację zwrotną rano o której nastąpi odbiór Dziecka po południu.
 • Po wyklarowaniu się grup Dzieci uczęszczających do żłobka w czasie pandemii żłobek będzie informował Rodziców na bieżąco o ograniczeniu godzin przyprowadzania i odbierania Dzieci w zależności od grupy. Takie działanie ma wykluczyć kontakt Dzieci z różnych grup między sobą.
 • Rezygnujemy z wprowadzania obcych osób do placówki, które pracują w innych żłobkach czy
  przedszkolach. Zajęcia rozwijające: np. gimnastyka, umuzykalnianie, zajęcia plastyczne będą prowadzone przez nasze Panie Opiekunki
 • Rodzice, którzy planują wysłać Dziecko do żłobka w przyszłości będą mogli odwiedzić placówkę w godzinach zamknięcia żłobka. Podczas wizyty będą zobowiązani do założenia rękawiczek jednorazowych i maseczki zakrywającej usta i nos. Po każdorazowej wizycie żłobek będzie dezynfekowany wg. Procedur.

Procedura organizacji pracy podczas dnia w żłobku:

 • Po przyjściu dziecka do żłobka wyznaczony Opiekun zmierzy Dziecku temperaturę oraz odnotuje jej wysokość w specjalnej karcie temperatur;

 • W salach może przebywać maksymalnie określona liczba dzieci (1 dziecko na 4m2 sali), nie więcej niż 12 dzieci w grupie pod opieką Opiekunów;

 • Grupy będą ustalane na nowo biorąc pod uwagę termin przyjścia Dziecka do żłobka oraz godziny, w których Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez Rodziców.
  O szczegółach przydzielenia Dziecka do grupy żłobek będzie informował Rodziców na bieżąco drogą mailową i/lub telefoniczną;

 • Opiekunowie będą przypisani do konkretnych grup;

 • Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki i inne zabawki, które są trudne do codziennej dezynfekcji;

 • Sale będą wietrzone wg wskazań GIS /raz na godzinę/. Będzie działała wentylacja mechaniczna;

 • Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m.

 • Na specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
  Do dezynfekcji używane będą specjalne środki biobójcze;

 • Kadra będzie zaopatrzona w maseczki jednorazowe, rękawice jednorazowe oraz fartuchy ochronne. Kadra będzie korzystała z ww. produktów podczas zabiegów higienicznych (fartuchy będą używane wg. potrzeby);

 • W placówkach zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek zgodne z zaleceniami GIS;

 • Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety;

 • Na terenie kuchni przebywać będzie jednocześnie tylko jedna osoba;

 • Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem i nakładaniem posiłków wykonywane będą w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych;

 • Wszelkie powierzchnie w kuchni zostaną zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu;

 • Posiłki dostarczane przez catering będą odbierane wg właściwych procedur.

 

Procedura przekazania i odbierania dzieci:

 • Zgodnie z zaleceniami GIS Rodzice powinni zachować dystans od Opiekunów na odległość dwóch metrów. W miarę możliwości prosimy o przekazywanie Opiekunom Dzieci bezdotykowo;

 • Placówka będzie prowadzić rejestr temperatury Dzieci. Temperatura będzie mierzona bezdotykowym termometrem przy odbiorze Dzieci od Rodziców, w południe, oraz przed wyjściem do domu;

 • Wchodząc do żłobka Rodzice/ Opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci) Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką oraz powinni nosić rękawiczki podczas pobytu w żłobku;

 • Pobyt Rodziców w żłobku ograniczamy do minimum czasowego; Rodzice mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko); prosimy o upewnianie się, że szatnia jest pusta;

 • Dzieci do żłobka są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe; zachęcamy do ustalenia wśród domowników, który Rodzic/ Opiekun będzie obierał i przyprowadzał Dziecko do żłobka (w miarę możliwości);

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka;

 • Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.

 • Na terenie żłobka nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby (prosimy o nieprzyprowadzanie Rodzeństwa naszych Podopiecznych do żłobka);

 • Kontakt Rodziców z Opiekunami ograniczamy do minimum. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Opiekunami (pod numerem żłobkowym w godzinach pracy żłobka – 793-185-915) w celu omówienia spraw dotyczących Dzieci

 • Do żłobka będą wpuszczane bezwzględnie tylko Dzieci zdrowe, bez objawów przeziębienia np. kataru i kaszlu.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu żłobka w tym zachorowania na COVID-19

 • Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka nie powinni przychodzić do żłobka oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

 • W żłobku zostało wydzielone miejsce służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe.

Miejsce jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

 • Niezwłocznie po zaobserwowaniu niepojących objawów Rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie / mailowo i wezwani do odbioru Dziecka.
  Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby z Kadry żłobka ubranej w kombinezon ochronny oraz maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać Dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

 • W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych COVID-19 u Dziecka lub Pracownika żłobek zostanie całościowo zdezynfekowany.

 

UWAGA

 

Zapraszamy do Żłobka Terapeutycznego 
" Misiaczkowo" 🐻ul. Potulna 3 osiedle Chojny Łódź. 😊
Zapraszamy do zapisów dzieci w wieku 1-3 lat👼

Projekt pt. ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszamy również dzieci z potrzebami terapeutycznymi👼.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce ŻŁOBEK, pod numerem telefonu 796585467 lub mailowo: integroom@o2.pl

UWAGA

Zapraszamy do KLUBU MALUCHA
ul. Potulna 3 osiedle Chojny Łódź. 😊
Zapraszamy do zapisów dzieci w wieku 1-3 lat👼

Serdecznie zapraszamy również dzieci z potrzebami terapeutycznymi👼.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce KLUB MALUCHA, pod numerem telefonu 796585467 lub mailowo: integroom@o2.pl

AKTUALNOŚCI

Czytaj więcej
GODZINY PRACY GABINETÓW
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 21.00
Sobota 8.00 - 21.00
Niedziela zamknięte

 

CENTRUM TERAPII ROZWOJU ZABAWY

image
Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej to forma terapii ruchowej. Odbywa się w specjalnie do tego przygotowanej sali, z odpowiednim sprzętem do integracji sensorycznej. Przed rozpoczęciem terapii zostaje dokonana diagnoza poziomu rozwoju procesów integracji sensorycznej, w wyniku której możliwe jest zaplanowanie częstotliwości i kierunku oddziaływań terapeutycznych.

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, podczas którego układ nerwowy odbiera informacje (bodźce) ze wszystkich zmysłów, rozpoznaje, interpretuje je, segreguje i tak łączy z wcześniejszymi doświadczeniami organizmu, aby mogła powstać adekwatna reakcja na daną sytuację. Dzięki prawidłowej organizacji wrażeń /bodźców ze zmysłu wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, a także informacji z układów przedsionkowego i proprioceptywnego/ podejmowane działania są celowe i efektywne.

Podstawowym założeniem terapii integracji sensorycznej jest plastyczność neuronalna. Jest to zdolność mózgu do zmian i modyfikacji. Polega na rozbudowywaniu sieci połączeń synaptycznych, co powoduje uruchamianie się mechanizmów kompensacyjnych (naprawczych). Kontrolowany dopływ bodźców sensorycznych (w trakcie terapii SI) ma wpływ na procesy neuronalne, może powodować pozytywne zmiany w obrębie systemu nerwowego.

image
Terapia metodą Tomatisa

Metoda TOMATISA jest techniką dźwiękowej stymulacji sensorycznej. Dźwięk jest przekazywany z jednej strony poprzez przewodnictwo kostne, przy pomocy wibracji wywieranej w górnej części czaszki, oraz z drugiej strony przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny. Dźwięk został uprzednio obrobiony laboratoryjnie w celu wywołania Efektu TOMATISA i tym samym pobudzenia ucha wewnętrznego zarówno na płaszczyźnie słuchowej, jak i motorycznej. Dźwięk przechodząc pierwotnie przez błonę bębenkową, a następnie poprzez przewodnictwo kostne powoduje odruchową reakcję napinania i rozluźniania dwóch mięśni zwanych mięśniem strzemiączkowym i mięśniem młoteczkowym. Efekt ten zostaje uzyskany poprzez podwójnym mechanizm kontrastu percepcji dźwięku (podwójne różnicowanie brzmienia i siły) mający "zaskoczyć" ucho.

Na skutek wibracji spowodowanej dźwiękiem, mięśnie te z kolei będą pobudzały organy ucha wewnętrznego zwane ślimakiem i przedsionkiem. Stymulacja ta będzie zasilała szeroką sieć nerwową, która kontroluje całokształt poziomu aktywności mózgowej. Inaczej mówiąc, zarówno ślimak jak i przedsionek dynamizują mózg. Ponadto przedsionek informuje mózg o najdrobniejszym ruchu ciała oddziałując tym samym na rytm i równowagę. Spójność przekazywanej informacji jest tu niesłychanie ważna. Ucho musi być skutecznie stymulowane.

image
Logopedia
image
Diagnoza i Terapia Pedagogiczna